Skočiť na obsah

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Klub odborného výcviku a odbornej praxe
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Klub plánuje zasadať raz mesačne a prediskutovať témy na základe plánu práce. Hlavnou témou je finančná gramotnosť. Vyučujúci poukážu na používanie náradia, nástrojov, strojov vo vyučovaní odborného výcviku a odbornej praxe, uvedú konkrétne ukážky z pedagogickej praxe, vyrobenie určitého výrobku na základe výkresov, plánov, rozpisov (prepojenie s informatikou, matematikou, technológiou, materiálmi a pod.). Témou zasadnutia bude hľadanie príčin nižšej schopnosti žiakov vyjadrovať sa slovne v odbornej oblasti ako i bežnom živote, používať odborné výrazy a pojmy, a možnosti na rozvíjanie komunikačných schopností žiakov v predmete odborný výcvik a odborná prax. Témou zasadnutí v druhom roku pedagogického klubu bude hlavne rozvíjanie podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia žiakov. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.

Vytvorené dňa: 10.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky