Skočiť na obsah

Cieľ: Cieľom Extra hodiny je navýšiť počet hodín nad rámec hodín povinne stanovených v školskom vzdelávacom programe vytvorením nových predmetov na príslušných školách, zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, podporiť učenie, čím sa zabezpečí osobný rast a pridaná hodnota v nadväznosti na uplatnenie sa na trhu práce.

Obsah: Extra hodiny sa budú zameriavať na rozvoj jazykových zručností.

Názov: Klub rozvoja čitateľskej gramotnosti
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti čitateľskej gramotnosti. Klub rozvoja čitateľskej gramotnosti odborných textov sa bude stretávať za účelom výmeny skúseností a vedomostí v problematike práce so zdravotníckym odborným textom. Členmi klubu sú pedagogickí zamestnanci vyučujúci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia má viac skúseností s tvorbou a prácou s textom, vyučujúci odborných predmetov má prehľad v zdravotníckych trendoch a zaručuje aktuálnosť obsahu textov. Cieľom klubu bude spoločne kreatívne spracovať odborné texty, ktoré sa môžu využiť vo výučbe odborných predmetov. Člen klubu vyučujúci odborné predmety môže svoje poznatky získané pri práci v klube ďalej šítiť v predmetovej komisii pre odborné predmety.

Názov: Klub finančnej gramotnosti
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Klub finančnej gramotnosti sa zriadi s cieľom výmeny informácií a skúseností v problematike. Zameria sa na skvalitnenie pracovných listov a tvorbu počítačového výstupu. Výsledky práce klub uverejní na webovej stránke školy a na nástenke finančnej gramotnosti. Obsahovo sa pracovné listy zamerajú na každodenný život, zadelenie financií a optimálne nakladanie s nimi. Klub pozve na svoje zasadnutie koordinátorov finančnej gramotnosti z iných škôl v meste.

Názov: Klub ošetrovateľstva
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti prírodovednej gramotnosti. Klub ošetrovateľstva sa zriaďuje za účelom výmeny aktuálnych informácií a vedomostí v danom odbore. Učitelia odborných predmetov sa musia neustále vzdelávať štúdiom odbornej literatúry a účasťou na konferenciách. Plynulý chod vyučovania neumožňuje účasť všetkých učiteľov naraz, preto je klub dobrou platformou na šírenie informácií. V rámci predmetu ošetrovateľstvo a ošetrovateľská starostlivosť sa realizujú aj Erasmus + projekty mobility žiakov v odbornej príprave, ktoré poskytujú nové skúsenosti aj pre sprevádzajúcich učiteľov. Doteraz sa informácie o stážach šírili ústnym referovaním. Realizáciou klubovej činnosti sa vytvorí priestor pre tvorbu prezentácií alebo videozáznamov pre kvalitnejšiu disemináciu poznatkov.

Vytvorené dňa: 11.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky