Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Prečo študovať na mojej škole
Popis: Mimoškolská činnosť – workshop bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že workshop sa bude realizovať pre žiakov škôl zapojených do projektu po dobu 2 školských rokov. Pri predpokladanom počte 90 žiakov. Jeden workshop bude mať predpokladané trvanie 5 hodín, s predpokladaným opakovaním 6x počas trvania projektu. Cieľom workshopu bude rozvoj IKT zručnosti žiakov stredných škôl so zacielením na danú tému. Žiaci sa budú zameriavať na tvorbu prezentácií prostredníctvom rôznych nástrojov v súvzťažnosti s odborom, ktorý študujú. Výstupom bude prezentovanie výsledného produktu žiakom základných škôl za účelom ich motivácie. Výsledný produkt workshopu bude audiovizuálna prezentácia vypracovaná prostredníctvom IKT nástrojov. Počas workshopu si budú žiaci stredných škôl osvojovať nové spôsoby tvorby video prezentácie, ich zostrihanie a ich finalizácia.

 

Názov: Môj kraj - môj dom
Popis: Mimoškolská činnosť – workshop bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností, čitateľskú, prírodovednú gramotnosť. Predpokladá sa, že workshop sa bude realizovať pre žiakov škôl zapojených do projektu po dobu 2 školských rokov. Pri predpokladanom počte 90 žiakov. Jeden workshop bude mať predpokladané trvanie 5 hodín, s predpokladaným opakovaním 6x počas trvania projektu. Cieľom workshopu je rozvoj čitateľskej gramotnosti so zameraním na čítanie s porozumením, kritické myslenie, analýzu a syntézu informácií ako aj rozvoj prírodovednej gramotnosti v súvislosti s poznávaním krás a prírodovedných pamätihodnosti regiónu. Prvých 5 hodín sa budú žiaci oboznamovať s teoretickými vedomosťami o kraji, budú sa učiť využívať IKT prostriedky na získavanie údajov a prípravu podkladov pre výslednú prezentáciu. Cieľom je využiť nové netradičné formy prezentačných nástrojov – aplikácie, videá a podobne. V spolupráci s významnou osobnosťou kraja sa zrealizuje počas workshopu aj diskusia k danej téme. Následne žiaci búdu mimo workshop získavať informácie o kraji a svojom bydlisku v kraji priamo v teréne, knižnici a múzeách. Finálnym výstupom workshopu sa bude audiovizuálny výstup o dĺžke 3-5 minút na danú tému.

 

Názov: Postavenie a kompetencie VÚC
Popis: Mimoškolská činnosť – workshop bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností, matematickú a finančnú gramotnosť. Predpokladá sa, že workshop sa bude realizovať pre žiakov škôl zapojených do projektu po dobu 2 školských rokov. Jeden workshop bude mať predpokladané trvanie 4 hodiny, s predpokladaným opakovaním 6x počas trvania projektu. Pri predpokladanom počte 90 žiakov. Cieľom workshopu je oboznámiť žiakov s témami: o kompetenciách VÚC, jeho postavení VÚC vs. Štátna správa, úlohy VÚC vo vzťahu k občanom, štruktúra VÚC, plnenie jednotlivých kompetencií VÚC, špecifický zamerané kompetencie na regionálne školstvo. Žiaci budú informácie analyzovať a prostredníctvom IKT nástrojov a spracovávať údaje do grafov a tabuliek. Snahou je nielen rozvoj v rámci IKT zručností ale aj rozvoj zručností vykonávať rutinné výpočty, riešiť matematické problémy s modelovať a zovšeobecňovať a používať kritické matematické myslenie v nových kontextoch.

Vytvorené dňa: 11.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky