Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Prečo študovať na mojej škole
Popis: Mimoškolská činnosť – workshop bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Workshop sa bude realizovať pre žiakov škôl zapojených do projektu po dobu 2 školských rokov. Jeden workshop bude mať predpokladané trvanie 5 hodín, s predpokladaným opakovaním 6x počas trvania projektu. Predpokladaný počet žiakov je 90. Cieľom workshopu bude rozvoj IKT zručnosti žiakov stredných škôl so zacielením na danú tému. Žiaci sa budú zameriavať na tvorbu prezentácií prostredníctvom rôznych nástrojov v súvzťažnosti s odborom, ktorý študujú. Výstupom bude prezentovanie výsledného produktu žiakom základných škôl za účelom ich motivácie. Výsledný produkt workshopu bude audiovizuálna prezentácia vypracovaná prostredníctvom IKT nástrojov. Počas workshopu si budú žiaci stredných škôl osvojovať nové spôsoby tvorby video prezentácie, ich zostrihanie a ich finalizácia.

 

Názov: Môj kraj - môj dom
Popis: Mimoškolská činnosť – workshop bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností, čitateľskú, prírodovednú gramotnosť. Workshop sa bude realizovať pre žiakov škôl zapojených do projektu po dobu 2 školských rokov. Jeden workshop bude mať predpokladané trvanie 5 hodín, s predpokladaným opakovaním 6x počas trvania projektu. Predpokladaný počet žiakov je 90. Cieľom workshopu je rozvoj čitateľskej gramotnosti so zameraním na čítanie s porozumením, kritické myslenie, analýzu a syntézu informácií ako aj rozvoj prírodovednej gramotnosti v súvislosti s poznávaním krás a prírodovedných pamätihodnosti regiónu. Prvých 5 hodín sa budú žiaci oboznamovať s teoretickými vedomosťami o kraji, budú sa učiť využívať IKT prostriedky na získavanie údajov a prípravu podkladov pre výslednú prezentáciu. Cieľom je využiť nové netradičné formy prezentačných nástrojov – aplikácie, videá a podobne. V spolupráci s významnou osobnosťou kraja sa zrealizuje počas workshopu aj diskusia k danej téme. Následne žiaci búdu mimo workshop získavať informácie o kraji a svojom bydlisku v kraji priamo v teréne, knižnici a múzeách. Finálnym výstupom workshopu sa bude audiovizuálny výstup o dĺžke 3-5 minút na danú tému.

 

Názov: Postavenie a kompetencie VÚC
Mimoškolská činnosť – workshop bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností, matematickú a finančnú gramotnosť. Workshop sa bude realizovať pre žiakov škôl zapojených do projektu po dobu 2 školských rokov. Jeden workshop bude mať predpokladané trvanie 4 hodiny, s predpokladaným opakovaním 6x počas trvania projektu. Predpokladaný počet žiakov je 90. Cieľom workshopu je oboznámiť žiakov s témami: o kompetenciách VÚC, jeho postavení VÚC vs. Štátna správa, úlohy VÚC vo vzťahu k občanom, štruktúra VÚC, plnenie jednotlivých kompetencií VÚC, špecifický zamerané kompetencie na regionálne školstvo. Žiaci budú informácie analyzovať a prostredníctvom IKT nástrojov a spracovávať údaje do grafov a tabuliek. Snahou je nielen rozvoj v rámci IKT zručností ale aj rozvoj zručností vykonávať rutinné výpočty, riešiť matematické problémy s modelovať a zovšeobecňovať a používať kritické matematické myslenie v nových kontextoch.

Vytvorené dňa: 11.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

cyklobusy-3

Cyklobusom od vody k vode za zážitkami v Trnavskom kraji

Od 28. júla 2021 sa turisti môžu vybrať za cyklotrasami v Trnavskom kraji pohodlne a bezpečne dvakrát denne každú prázdninovú stredu až do konca augusta. Kúpia si lístok, nastúpia, odložia si bicykel do stojanu, usadia sa na miesto a cyklobus ich odvezie zo Senca cez Jelku až do Čilistova.

WhatsApp Image 2021-07-28 at 14.35.30

Župa bude cez víkend očkovať aj v obchodných domoch

V troch veľkokapacitných očkovacích centrách trnavskej župy sa počas najbližšieho víkendu budú môcť záujemcovia nechať zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 aj bez predchádzajúcej registrácie. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Skalici budú prítomní aj pediatri, teda príležitosť nechať sa zaočkovať dostanú aj záujemcovia vo veku od 12 rokov v sprievode zákonného zástupcu.
V sobotu bude trnavská župa premiérovo očkovať v obchodných centrách, a to v Galante a Hlohovci, kde bude podávaná jednodávková vakcína Janssen z portfólia Johnson & Johnson.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky