Skočiť na obsah

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Pedagogický klub odborného vzdelávania

Popis: Pedagogický klub bude pracovať podľa plánu práce. V pedagogickom klube budú pracovať majster odborného výcviku a učitelia teoretických predmetov. Na zasadnutiach sa budeme zameriavať na prepojenie odborného výcviku s teoretickým vyučovaním. Zosúladením tematických plánov odborného výcviku a teoretických predmetov - matematika, fyzika, výpočtová technika a informatika chceme dosiahnuť to, aby žiaci v čase keď potrebujú poznať niektoré teoretické znalosti k práci na OV ich už mali /napr. vedeli riešiť rovnice, využívať výpočtovú techniku, mali vedomosti o el.prúde atď./ . Získavaním informácií o dôvodoch slabšieho prospechu žiakov na odborných predmetoch a slabých manuálnych zručnostiach prichádzajúcich prvákov chceme spolupracovať so základnými školami a ponúknuť im pomoc pri riešení tohoto problému. O rozhodnutiach PK budeme informovať všetkých vyučujúcich na pracovných poradách a budeme prizývať na zasadnutia tých ktorých sa téma zasadnutia bude týkať. PK bude spojovacím článkom medzi predmetovými komisiami a vedením školy.

Vytvorené dňa: 04.12.2020
Aktualizované dňa: 04.12.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky