Skočiť na obsah

Podpora bývania pre všeobecných lekárov

Trnavský samosprávny kraj na svojom území dlhodobo zaznamenáva nedostatok pracovníkov vykonávajúcich všeobecne prospešné služby v prospech občanov kraja, a to predovšetkým všeobecných lekárov a učiteľov.

Priemerný vek všeobecných lekárov sa neustále zvyšuje a preto je potrebné prilákať mladých nadšených a motivovaných lekárov a vytvoriť tak novú generáciu, ktorá nahradí tú súčasnú.

Za týmto účelom TTSK prijalo všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny s cieľom zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na území trnavskej župy.

Komu je príspevok určený?

Príspevok majú možnosť získať všeobecní lekári, ktorým bola schválená dotácia účelovo určená na rozvoj a podporu zdravotníctva.

Aká je výška príspevku na bývanie?

Finančný príspevok sa poskytuje vo výške maximálne 150€ mesačne.

Na čo je možné príspevok použiť?

Poskytnutú čiastku je možné použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s bývaním, a to na úhradu nájomného, splátok úveru na kúpu nehnuteľnosti alebo úhradu energií, vodného a stočného, a pod.

Na aké obdobie je príspevok poskytnutý?

Všeobecným lekárom je príspevok poskytovaný na obdobie jedného kalendárneho roka.

Kedy možno žiadať o príspevok na bývanie?

O príspevok je možné žiadať priebežne počas roka najneskôr do 12 mesiacov od uzavretia Zmluvy o poskytovaní účelovej dotácie na rozvoj a podporu zdravotníctva.

Ako požiadať o príspevok?

Pre poskytnutie príspevku na bývanie je potrebné elektronicky alebo poštou, resp. do podateľne Úradu TTSK, doručiť vyplnenú žiadosť spolu s povinnými prílohami.

Všeobecní lekári majú povinnosť spolu so žiadosťou predložiť aj nasledovné dokumenty:

  1. potvrdenie o uzatvorení pracovného pomeru so zamestnávateľom, ktorý je školiacim pracoviskom, ak je žiadateľom všeobecný lekár podľa Článku 5 ods. 1 písm. a) bod i. tohto VZN;
  2. licenciu na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní lekár s odborným zameraním všeobecné lekárstvo alebo s odborným zameraním všeobecná starostlivosť pre deti a dorast, ak je žiadateľom všeobecný lekár podľa Článku 5 ods. 1 písm. a) bod ii. tohto VZN
  3. potvrdenie o uzatvorení pracovného pomeru so zamestnávateľom, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorému bola schválená dotácia v zmysle Článku 3 ods. 1 písm. c), d) alebo e)  VZN TTSK č. 72/2021, ak je žiadateľom všeobecný lekár podľa Článku 5 ods. 1 písm. a) bod iii. tohto VZN;
  4. list vlastníctva preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo zmluvu o nájme, zmluvu o podnájme alebo inú zmluvu oprávňujúcu prijímateľa na užívanie nehnuteľnosti resp. jej časti za účelom bývania.

Vzor žiadosti, povinných príloh a potvrdení nájdete v dokumentoch nižšie.

Akým spôsobom sa tento príspevok žiadateľovi poskytuje?

Finančný príspevok sa poskytuje mesačne, a to formou refundácie a na základe predloženého vyúčtovania.

Akou formou je potrebné príspevok vyúčtovať?

Vyúčtovanie sa predkladá prostredníctvom štandardizovaného formulára, ktorého prílohou sú kópie dokladov preukazujúce použitie príspevku na úhradu nákladov spojených s bývaním.

Bližšie informácie, postup a podmienky poskytovania finančného príspevku na bývanie sú definované vo VZN TTSK č. 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré nájdete nižšie v dokumentoch.

Vytvorené dňa: 23.09.2021
Aktualizované dňa: 27.09.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky