Skočiť na obsah

Ekologický čin roka 2021

Trnavský samosprávny kraj chce aj v tomto roku nadviazať na predchádzajúce ročníky súťaže, a preto vyhlasuje jedenásty ročník súťaže „Ekologický čin roka 2021“.

Trnavský samosprávny kraj deklaruje svoj záujem o zachovanie kvalitného životného prostredia vo svojom regióne podporou aktivít na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania biodiverzity.

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch sa súťaže môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia.

Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napr. dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a pod.

Vyhodnotenie prihlásených aktivít urobí odborná komisia TTSK. Najlepšie projekty budú morálne a finančne odmenené. V novom ročníku bude nasledovné finančné ohodnotenie pre víťazné projekty:

  1. miesto ..... 1200 €
  2. miesto ..... 800 €
  3. miesto ..... 500 €

V prípade účasti 6 a viac súťažných projektov budú tieto projekty vyhodnotené v dvoch kategóriách:

  1. Občianske združenia, obce, dobrovoľníci
  2. Základné, stredné a materské školy

Finančné ocenenie sa v tomto prípade nebude deliť, ale pre obe súťažné kategórie zostane výška ocenenia pre jednotlivé umiestnenia rovnaká.

Pravidlá súťaže:

Termín ukončenia realizácie súťažného návrhu: do konca roku 2021.

Termín, miesto a spôsob predloženia súťažných návrhov: do 28.02.2022 do 15:00 hod. na adrese Úradu TTSK v uzatvorenej obálke s heslom „Ekologický čin roka 2021“.

Účastník predloží správu o aktivite, jej priebehu a dôvodoch realizácie. Správa musí obsahovať kvalitnú fotodokumentáciu pred a po aktivite s jej opisom v zmysle nižšie uvedených kritérií. Správa aj fotodokumentácia musia byť vyhotovené a priložené v obálke s heslom „Ekologický čin roka 2021“ na CD nosiči alebo USB kľúči.

Kritériá pre hodnotenie:

  1. Význam aktivity pre životné prostredie, jej výchovný a osvetový efekt.
  2. Počet zapojených účastníkov projektu.
  3. Zabezpečenie udržateľnosti realizovanej činnosti.
Vytvorené dňa: 11.10.2021
Aktualizované dňa: 11.10.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky