Skočiť na obsah

Občianska spoločnosť

Dôležitou súčasťou dobre fungujúcej demokracie je rozvinutá občianska spoločnosť. Tvoria ju neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové združenia, občianski aktivisti či občianske iniciatívy, formálne, ale aj tie neformálne, organizované napríklad prostredníctvom sociálnych sietí. Obohacujú spoločnosť prakticky vo všetkých oblastiach jej života - v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania, kultúry, sociálnych služieb, zdravotníctva, športu, práce s mládežou, cirkví, bezpečnosti, komunitného rozvoja, voľnočasových aktivít a ďalších.

Osobitne dôležité miesto patrí mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú aktivitám v oblasti upevňovania neformálnych inštitucionálnych základov demokratickej spoločnosti. Napríklad ochrane ľudských práv a práv menšín, kontrole výkonu mandátu volených zástupcov občanov, kultivácii štandardov politickej kultúry, zvyšovaniu miery transparentnosti orgánov verejnej moci, prevencii extrémizmu, občianskemu vzdelávaniu, či oblasti boja voči šíreniu klamlivých informácií a podobne. Pestrosť a rôznorodosť občianskej spoločnosti, možno v tomto kontexte považovať za akýsi lakmusový papierik funkčnej demokracie, za jeden z rozlišujúcich znakov medzi demokraciou a nedemokratickými politickými režimami. Podľa viacerých odborníkov dokonca existuje vzťah medzi ekonomickou prosperitou krajiny a priaznivými podmienkami pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

Trnavský samosprávny kraj si uvedomuje dôležitosť fungujúcej občianskej spoločnosti a jej rozvoj podporuje v rámci svojich možností a kompetencií rôznymi formami a nástrojmi, napríklad:
 

  • Participatívny rozpočet - TTSK poskytuje občanom a neziskovým mimovládnym organizáciám možnosť  vytvoriť vlastné projekty v oblasti komunitného rozvoja a tiež rozhodnúť, ktoré projekty sa budú realizovať.

  • Participatívny rozpočet na stredných školách - zámerom TTSK je podpora aktívnej participácie študentov na zlepšovaní školského prostredia alebo školskej klímy prostredníctvom spolupráce, diskusie a tvorby spoločných projektov, aktivít neformálneho vzdelávania, kultúrnych zážitkov, osvojovania si nových skúseností a zážitkov najmä prostredníctvom exkurzií, workshopov, kultúrnych podujatí a pod.

  • Dotácie pre neziskové organizácie - TTSK podporuje aktivity a projekty neziskových mimovládnych organizácií v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, mládeže.

  • Dotácie na regionálny rozvoj - podporuje aktivity a projekty lokálnych partnerstiev (záujmových združení právnických osôb, miestnych akčných skupín, mikroregiónov a pod.) v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu.

  • Fond na rozvoj Trnavského kraja - je nástrojom na podporu významných aktivít a projektov organizácií v oblasti propagácie a rozvoja kraja s nadregionálnym, celoslovenským, cezhraničným alebo európskym významom.

  • Spolupráca s Nadáciou Cvernovka pri konverzii neefektívne využívaných budov na nové verejné funkcie.

  • Iniciatíva ARTA – spolupráca s občianskym združením pri vytvorení nového kultúrno-kreatívneho centra v nevyužívaných priestoroch budovy bývalej továrne Figaro v Piešťanoch.

  • Občianske vzdelávanie – spolupráca s neziskovými mimovládnymi organizáciami v oblasti občianskeho vzdelávania formou podpory konkrétnych vzdelávacích aktivít pre stredné školy - v rámci existujúcej hodinovej dotácie. TTSK v rámci prvého ročníka spolupracovala s Nadáciou Konráda Adenaurea, Nadáciou Milana Šimečku, so združením AleboČo, či občianskym združením Living Memory pri prevencii extrémizmu, šírenia dezinformácií, propagandy, hoaxov a podobne.

  • Pri príležitosti 30. výročia Novembra ´89 sme aj v spolupráci s neziskovými mimovládnymi organizáciami pripravili celý rad aktivít, o ktorých informujeme aj prostredníctvom našej webovej stránky www.nezabudamett.sk.

Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 17.12.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

SK 8: Slovenskí župani a českí hejtmani sa historicky po prvýkrát stretli na Slovensku

V pondelok 10. augusta 2020 sa uskutočnilo historicky prvé rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK 8 a Asociácie krajov Českej republiky (AK ČR) na území Slovenskej republiky. Slovenských županov a českých hejtmanov pri tejto príležitosti slávnostne prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky, a to symbolicky v bývalej Sieni federácie Bratislavského hradu.

Už takmer 1400 ľudí využilo možnosť cestovať autobusom za 1€

Rodinný cestovný lístok využilo za prvý mesiac už 383 rodín. Na tento nový typ cestovného lístka v prímestskej autobusovej doprave bolo v júli prepravených spolu až 1351 cestujúcich.

Trnavská župa opravuje úseky ciest


Trnavská župa tento rok opraví spolu takmer 50 km ciest II. a III. triedy v celom kraji. Rekonštrukcia a modernizácia sa týka až 21 úsekov ciest. K najdlhším opravovaným patria úseky ciest III. triedy Naháč – Dubové v okrese Trnava a Prietrž – Osuské v okrese Senica.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky