Skočiť na obsah

Majetok

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) postupuje pri nakladaní s majetkom podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov, Smernice riadenia Úradu TTSK č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásady hospodárenia“) a všeobecných záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Oddelenie nakladania s majetkom:

 • rieši majetkovo-právne vysporiadanie v areáloch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 
 • rieši majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a upravených častí ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK, 
 • rieši žiadosti fyzických a právnických osôb o odpredaje a usporiadanie vlastníckych vzťahov, 
 • zabezpečuje delimitáciu pozemkov z vlastníctva Slovenskej republiky nachádzajúce sa pod stavbami vo vlastníctve TTSK, 
 • zabezpečuje bezodplatný prevod pozemkov zahrnutých v územnom pláne z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva TTSK, 
 • zabezpečuje stanoviská k prebytočnosti a neupotrebiteľnosti a iné stanoviská dotknutých orgánov potrebné pri predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve TTSK,
 • vyhotovuje a eviduje kúpne zmluvy, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, zámenné zmluvy nehnuteľného majetku TTSK, 
 • vyhotovuje a eviduje nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke pre objekty nezverené do správy OvZP, 
 • vyhotovuje a eviduje zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zmluvy o zriadení vecných bremien, 
 • vypracováva návrhy na zápis nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností a ostatných písomností súvisiacich s katastrom nehnuteľností v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, komunikuje s príslušnými katastrálnymi odbormi okresných úradov, 
 • vypracováva odborné stanoviská k vykonaniu projektu pozemkových úprav, 
 • vypracováva odborné stanoviská k registrom obnovenej evidencie pozemkov, 
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa poistenia majetku TTSK,
 • pripravuje podklady pre Radu, Zastupiteľstvo, Komisiu hospodárenia a nakladania s majetkom a iné komisie, týkajúce sa prevodov nehnuteľného a hnuteľného majetku, nájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku, zámeny nehnuteľného a hnuteľného majetku, výpožičky nehnuteľného a hnuteľného majetku, odňatie správy, zverenie do správy, k spôsobu prevodu a nájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku (obchodná verejná súťaž, dražba, priamy predaj, nájom, výpožička, zámena), k likvidácii a spôsobe likvidácie hnuteľného a nehnuteľného majetku, k vyhlasovaniu a vyhodnoteniu dražieb, verejných obchodných súťaží na predaj, prenájom, výpožičku prebytočného a neupotrebiteľného majetku Úradu TTSK.

Aktuálne informácie a archív dokumentov súvisiacich s prenájmom a predajom prebytočného majetku nájdete na elektronickej úradnej tabuli.

Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 13.12.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

TTSK - Očkovanie (3)

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji počas víkendu

Trnavská župa bude očkovať proti ochoreniu Covid-19 v sobotu 22. januára 2022. Očkovanie bude prebiehať vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede a v Trnave. Očkujeme prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech.
V záujme zabezpečenia plynulého chodu očkovacích centier, prosíme všetkých záujemcov o vakcínu, aby využili možnosť registrácie prostredníctvom webu www.vakcinacia.nczisk.sk.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky