Skočiť na obsah

Dopravná obslužnosť

Činnosť oddelenia dopravnej obslužnosti

 • udeľuje a odníma dopravné  licencie na pravidelnú autobusovú dopravu okrem mestskej dopravy, a vedie ich evidenciu,
 • schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy, okrem mestskej dopravy,
 • uzatvára s dopravcami pravidelnej osobnej autobusovej dopravy zmluvy o službách, okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok,
 • vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
 • ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností,
 • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode okrem mestskej dopravy,
 • prerokováva návrhy cestovného poriadku a jeho zmien v železničnej doprave pred jeho zverejnením,
 • koordinuje cestovné poriadky medzi autobusovou dopravou a železničnou dopravou,
 • vypracováva pripomienky k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti cestnej dopravy,
 • rieši požiadavky zo strany zástupcov miest, obcí a občanov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti,
 • vypracováva stanoviská k monitoringu periodík,
 • vypracováva stanoviská a poskytuje súčinnosť pri vybavovaní sťažností a vnútornej kontroly.
 
V súčasnosti má TTSK uzatvorenú rámcovú zmluvu s tromi dopravcami zabezpečujúcimi služby vo verejnom záujme (prímestská autobusová doprava na území TTSK), konkrétne:
 • ARRIVA Trnava, a.s.
 • SAD Dunajská Streda, a.s.
 • SKAND Skalica, spol. s r.o.
 
 

Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 14271/2021/ODO-3 v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. zákon o cestnej doprave v platnom znení                                                                                                              

Trnavský samosprávny kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 43 písm. g) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“), začal z vlastného podnetu, dňa 13.09.2021 správne konanie voči spoločnosti Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s., so sídlom Bratislavská cesta 918/2 Dunajská Streda 929 13, vo veci uloženia povinnosti poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v regióne Dunajská Streda v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) Zákona o cestnej doprave, od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Účelom tohto konania je zabezpečiť poskytovanie dopravných služieb v regióne Dunajská Streda po skončení aktuálne platnej zmluvy dňa 31.12.2021, keďže prebiehajúce verejné obstarávanie nebude ukončené uzavretím novej zmluvy o službách k tomuto dňu.     

Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 14271/2021/ODO-4 v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. zákon o cestnej doprave v platnom znení

Trnavský samosprávny kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 43 písm. g) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“), začal z vlastného podnetu, dňa 13.9.2021 správne konanie voči spoločnosti SKAND Skalica, spol. s.r.o., so sídlom Nádražná 26 Skalica 909 01, vo veci uloženia povinnosti poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v regióne Záhorie v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) Zákona o cestnej doprave, od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Účelom tohto konania je zabezpečiť poskytovanie dopravných služieb v regióne Záhorie po skončení aktuálne platnej zmluvy dňa 31.12.2021, keďže prebiehajúce verejné obstarávanie nebude ukončené uzavretím novej zmluvy o službách k tomuto dňu.       

 

               

 

Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 20.10.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky