Skočiť na obsah

SO pre IROP (PO 2014-2020)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vykonáva úlohy, ktorými bol poverený podľa Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá je účinná od 10.2.2016.

Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch

     Prvý krôčik do materskej školy je zároveň i prvým krôčikom do spoločnosti. Aby táto veľká udalosť priniesla deťom i rodičom len pozitívne spomienky, o to sa snaží i Integrovaný regionálny operačný program.

     Ani mesto Piešťany nie je výnimkou v rámci SR, pretože sa tiež morí s nedostatočnou kapacitou a nepriaznivým technickým stavom budov materských škôl. Z toho dôvodu bol prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov (z Integrovaného regionálneho operačného programu) podporený projekt s názvom „Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch“. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške 377 310 Eur bola Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza.

     Projekt bol zameraný na vytvorenie nových 60 miest v materskej škole na ulici Vodárenská 78. Zrekonštruované priestory tak poskytujú kvalitný priestor pre predprimárne vzdelávanie s prvkami inkluzívneho vzdelávania, ktorý je pre deti atraktívny a podnetný. Vytvorenie novej kapacity zároveň pomáha uspokojiť vysoký dopyt po materských školách v danej lokalite.

Cieľ projektu bol dosiahnutý realizáciou 4 aktivít projektu:

 1. Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy,
 2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy (celá budova bola zateplená a bola zrealizovaná výmena okien),
 3. Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v areáli materskej školy (v rámci exteriérových plôch bolo zriadené nové detské ihrisko vybavené pieskoviskami s dreveným olemovaním, sedením a detskými atrakciami, pribudli lavičky na sedenie, zastrešený altánok s tabuľou na kreslenie, funkciu zábradlia po oboch stranách terasy plnia 2 herné prvky – loď a vláčik...),
 4. Obstaranie vybavenia materskej školy pre inkluzívne vzdelávanie (pribudla napríklad interaktívna tabuľa, ktorá umožní prispôsobovať vzdelávanie individuálnym aj špeciálnym vzdelávacím potrebám detí).

     Celkové oprávnené výdavky tohto krásneho a hravého projektu predstavovali čiastku 397 168,48 Eur a my veríme, že budú prinášať radosť a úžitok počas celého predprimárneho vzdelávania.


P1150660

P1150637

P1150634
V malom mestečku na Dunaji obnovili materskú školu

 

V mestečku na Dunaji, ktoré bolo v 13. storočí známe ako osada „Villa Sancta Maria“, bola rekonštrukciou materskej školy vyriešená problematika absentujúcich miest pre škôlkarov.

Vďaka prostriedkom z Integrovaného regionálneho operačného programu, bol zrealizovaný projekt s názvom „Rekonštrukcia objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu Materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín“. Prijímateľovi – Mestu Šamorín – pomohol v odvážnom pláne predovšetkým nenávratný finančný príspevok vo výške 365 319,28 Eur.

Celkové oprávnené výdavky projektu, ktoré predstavovali čiastku 384 546,61 Eur, boli použité na prístavbu a rekonštrukciu Materskej školy Gazdovský rad. Kapacita škôlky sa značne rozšírila, nakoľko sa vytvorili 2 nové triedy s novými 36-timi miestami pre zvedavých a neúnavných škôlkarov. Dovedna pokryje materská škola až 99-timi miestami akútny nedostatok v oblasti predškolského vzdelávania.

Okrem dostavby a rekonštrukcie, vďaka ktorým škôlka získala 1265 m2 podlahovej plochy infraštruktúry, boli finančné prostriedky použité na obstaranie materiálovo – technického zabezpečenia MŠ (nové interiérové vybavenie), na stavebno-technické úpravy areálu doplnením prvkov inkluzívneho vzdelávania i prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj na zvýšenie energetickej hospodárnosti celého objektu MŠ.

Malým Šamorínčanom prajeme, aby si nové priestory materskej školy užili v zdraví čo najviac.
 

P1140612

P1140576

P1140696

Do areálu SLOVAKIA RING odteraz na bicykli!

 

Predmetom projektu "Cyklistická cesta Orechová Potôň" bola výstavba cyklistickej komunikácie v rámci katastrálneho územia obce v celkovej dĺžke 2,51 km. Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj prostredníctvom zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania bezpečnej cyklistickej komunikácie, spájajúcej obec Orechová Potôň s lokálnym hospodárskym centrom.

Táto komunikácia spája zastavané územie obce s centrom hospodárskeho významu - areálom SLOVAKIA RING. Pôvodne bola jedinou prístupovou cestou do danej lokality cesta III/57215, ktorá sa križuje s cestou II/572. Obe tieto cesty sú vysoko frekventované. Vychádzajúc z údajov celoštátneho sčítania dopravy 2015 je ročná priemerná denná intenzita na ceste III/57215 celkom 762 vozidiel (z toho 180 nákladných, 541 osobných a 41 motocyklov). Vzdialenosť medzi obcou a centrom hospodárskeho významu predurčovala túto trasu na využívanie nemotorovej dopravy. Keďže veľká časť zamestnancov už pred realizáciou projektu dochádzala do práce na bicykloch, ich pohyb bol možný iba po uvedenej cestnej komunikácii III. tr. Pri kombinácií množstva cyklistickej dopravy a množstva motorovej dopravy na danej komunikácií, vychádzalo v obci vysoké riziko nehodovosti.

Realizácia projektu znamenala vybudovanie samostatnej cyklistickej cesty, ktorá prebieha súbežne s cestou III/57215. Týmto spôsobom prijímateľ odklonil cyklistickú dopravu z frekventovanej cesty III. triedy na samostatnú komunikáciu a zvýšil úroveň infraštruktúry pre nemotorovú. Novovybudovaná komunikácia je moderná a zrealizovaná z kvalitných materiálov, čím sa výrazne zlepšil komfort cestujúcich, teda cyklistov a atraktivita cyklodopravy. Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli výšku 407 831,14 Eur a výška nenávratného finančného príspevku pre prijímateľa dosiahla celkovo 387 439,58 Eur.


Orechova_cyklo_4
Orechova_cyklo_5
Cyklotrasa v Dunajskej Strede

 

Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ sa vylepšila a zefektívnila miestna infraštruktúra pre nemotorovú dopravu a zlepšil sa celkový vzhľad mesta Dunajská Streda. Prijímateľ podpory - Mesto Dunajská Streda prostredníctvom ukončeného projektu vybudovalo ďalšiu konkurenčnú výhodu a udržiava si tak jedinečnú pozíciu v regióne. Neustále zvyšuje svoju atraktivitu navonok, nakoľko vytvára miesto s vyššou životnou úrovňou bývania, s možnosťou poskytovania lepších a nových služieb pre obyvateľstvo.

Hlavným cieľom vyššie uvedeného projektu je zvýšenie bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách, a to na ceste III/1406, zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na riešených úsekoch, vyhradenie priestoru pre cyklistickú dopravu a zvýšenie jej ochrany v dopravnom priestore.

Doplnkovým cieľom bolo vytvorenie hlavnej kostry cyklistickej trasy prepájajúcej severozápadnú a juhovýchodnú časť mesta, na ktorú sa budú môcť napájať ostatné hlavné a doplnkové cyklotrasy. Cyklotrasa má mať predovšetkým každodenné využitie, s následným prepojením na extravilánové cyklotrasy v okolí mesta Dunajská Streda. Podporným cieľom bolo budovanie doplnkového cyklistického mobiliáru, na podporu nárastu cyklistickej dopravy a nárastu jej podielu v deľbe dopravnej práce. Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácia predstavuje 4,044 km.

Projekt v hodnote celkových oprávnených výdavkov 199 415,93 Eur (z čoho nenávratný finančný príspevok predstavuje čiastku 189 479, 33 Eur) rieši aj vybudovanie 2 krytých cyklistických stojanov – „Cyklosafe LITE“, ktoré budú uzamykateľné, na kartový systém. Miesto týchto krytých cyklistických stojanov je v parku pri stanici a v blízkosti mestského úradu.

Dunajska_cyklo_1
Dunajska_cyklo_2
Dunajska_cyklo_3Eurofondy rozširujú Materskú školu v obci Dolná Streda

 

Státisíce Eur opäť padli na úrodnú pôdu, tentokrát do obce Dolná Streda.

Obec ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok  z Európskej únie predložila  v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu projekt na rekonštrukciu a rozšírenie materskej školy pre svojich najmenších obyvateľov. Pôvodná kapacita materskej školy bola 45 detí v dvoch triedach. Zrealizovaním projektu je možné poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie až 60-tim deťom v troch moderných triedach.

Na projekt s názvom „Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede“, ktorého celkové oprávnené výdavky predstavovali sumu 211 225,20 Eur, získal prijímateľ pomoci nenávratný finančný príspevok vo výške 200 663,94 Eur.

 1. kapacity spočívalo v prístavbe samostatného krídla materskej školy s jednou triedou  s príslušným zázemím, a i s priestormi pre zamestnancov materskej školy. Súčasťou projektu bolo obstaranie zariadenia kuchyne, obstaranie vnútorného vybavenia novej triedy a výstavba detského ihriska.

Zvýšením počtu detí, ktoré budú navštevovať MŠ sa predpokladá, že zvýšený počet detí bude pokračovať vo vzdelávaní v základnej škole v sídle obce. Zvýšená kapacita MŠ priláka do obce viac mladých rodín, ktoré uprednostňujú bývanie na vidieku pred bývaním v meste a zároveń  budú zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov.
 

dolna_streda1
dolna_streda3
Dolna_streda4
 

Boleráz, boleráz, zelený boleráz...

 

Obec Boleráz je známa nielen vďaka listinám dvoch kráľov, piesňou „Boleráz, boleráz, zelený boleráz“ či pudingami obľúbenými deťmi v rámci celého Slovenska, no teraz je známa i intenzívnym využívaním eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Najnovší projekt s názvom: „Celoobecná kanalizácia Boleráz – 2 etapa“ bol úspešne ukončený a v obci bolo dobudovaných 793,5 m novej kanalizácie. Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd vďaka projektu predstavuje až 160 osôb malebnej dedinky neďaleko Karpát či kráľovského mesta Trnava.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali čiastku 175 762,16 Eur a výška nenávratného finančného príspevku tak predstavovala čiastku 166 974,05 Eur. Vďaka zrealizovanému projektu obec naplnila svoj hlavný cieľ, ktorým bolo zlepšenie kvality života obyvateľov obce, a to prostredníctvom investície do vybudovania verejnej splaškovej kanalizácie v súlade s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EEC a Nariadením vlády č.491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd. Ochrana a racionálne využívanie vôd je všeobecným a verejným záujmom celej spoločnosti, a tak by sme smelo mohli pieseň premenovať na „Boleráz, Boleráz, skutočne je zelenší ten Boleráz“.

Boleraz_kanal1
Boleraz_kanal2
Boleraz_kanal4
Študenti v Sládkovičove opäť o kúsok šikovnejší

 

     Projektom „Zriadenie odborných učební v Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo“ sa nemalou mierou prispeje k tomu, že študenti v Sládkovičove budú o čosi šikovnejší. Vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostredníctvom Operačnému programu Integrovaný regionálny operačný program boli na Spojenej škole zriadené a zmodernizované tri odborné učebne, a to

 • učebňa biológie/chémie,
 • učebňa IKT,
 • učebňa polytechniky.

     Po realizácii projektu môže Spojená škola disponovať tromi plnohodnotne zariadenými odbornými učebňami, ktoré sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, a tak môžu pedagógovia praktickým a pútavým spôsobom prednášať učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompetencií a zručností.

     Zazmluvnené oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 77 934,84 Eur a výška nenávratného finančného príspevku tvorí sumu 74 038,10 Eur.ZS_Sladkovicovo_2

ZS_Sladkovicovo_1


Cyklotrasa v obci Michal na Ostrove

 

     Hlavným cieľom obce Michal na Ostrove je, v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, aj rozvoj bezpečnej a ekologickej dopravy v území. Tento cieľ mala samospráva v úmysle dosiahnuť vybudovaním cyklistickej komunikácie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Z toho dôvodu bol prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu zrealizovaný projekt s názvom „Cyklotrasa Michal na Ostrove – Michal na Ostrove Kolónia“.

Aktivity projektu boli zadefinované na základe reálnych potrieb, boli odôvodnené, vhodne zvolené, zrozumiteľné, uskutočniteľné a primerané. Prostredníctvom projektu boli zrealizované dve hlavné aktivity, a to:


-  Výstavba novej cyklistickej komunikácie medzi Michal na Ostrove a Michal na Ostrove Kolónia v dĺžke 1,6 km,
Výstavba doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (úschovňa bicyklov vo forme uzamykateľného prístrešku).


     Projektom bol odstránený negatívny stav, ktorý charakterizovala úplná absencia cyklistickej infraštruktúry, hustá automobilová doprava, nedostatočné služby autobusovej dopravy, ako aj potreba segregovania cyklistickej a automobilovej dopravy na riešenom úseku z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné predpoklady ďalšieho rozvoja obce.


     Zazmluvnené oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 169 804,19 Eur a výška nenávratného finančného príspevku tvorí sumu 161 313,98 Eur.


cyklo_M.n.O

cyklo_Michal n.O (2)

Cyklo_Michal n.OMiesto, kde môžu deti napredovať

     Pre väčšinu detí je škôlka prvým miestom, kde sa stretnú s väčšou skupinou rovesníkov a detí, s pedagógmi a kde majú príležitosť naučiť sa deliť s ostatnými, budovať sociálne a emočné zručnosti. Škôlky sú miestami, kde môžu deti napredovať.

     Vďaka prostriedkom z Európskej únie a Integrovanému regionálnemu operačnému programu boli v Trnavskom kraji zrekonštruované ďalšie 2 materské školy – v Gabčíkove a vo Hviezdoslavove. Jedná sa o nasledovné projekty:

1. Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou pavilónu „C” (žiadateľom bola obec Gabčíkovo)
Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry MŠ, nevyhnutnej pre zvýšenie zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov a uspokojenie dopytu po kapacitách MŠ v meste a okolí.
Čiastkovými cieľmi projektu bolo rozšírenie existujúcej kapacity MŠ (69 detí) o 2 triedy s kapacitou 30 miest s potrebným zázemím (vytvorenie podmienok pre integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami; zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania; zvýšenie kapacity kuchyne školskej jedálne; revitalizácia nevyužitých priestorov prevádzkovo obslužného pavilónu C.
Naplnenie stanoveného cieľa sa zrealizovalo prostredníctvom 3 hlavných aktivít: rekonštrukcia objektu MŠ (nevyužitých priestorov pavilónu C ); úpravy areálu MŠ (rekonštrukcia areálu, doplnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania, prvkov zelenej infraštruktúry); obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ – interiérové vybavenie a zariadenia kuchyne.
Celková zazmluvnená suma predstavuje čiastku 367 406,55 Eur, z ktorej nenávratný finančný príspevok tvorí 349 036,22 Eur.

P1150267

 

P1150285
 

2. Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov (žiadateľom bola obec Hviezdoslavov)

Zámerom projektu bolo vyriešenie hlavných problémov v oblasti predprimárneho vzdelávania v obci Hviezdoslavov: Nedostatočnú kapacitu MŠ ako jediného zariadenia predprimárneho vzdelávania v obci a nevyhovujúci technický stav priestorov MŠ z pohľadu bezbariérového prístupu pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom troch hlavných aktivít (Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov; Materiálnotechnické vybavenie nových priestorov MŠ; Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ). Výstupom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy formou modulov, pričom navrhovaná prístavba je samostatná budova v areáli MŠ, ktorá nezasahuje do existujúceho objektu MŠ; vytvorenie troch nových tried s max. kapacitou 74 detí, vrátane nevyhnutného prevádzkového, hygienického a technického zázemia a materiálno-technické vybavenie novovytvorených priestorov MŠ (interiérové vybavenie priestorov a zakúpenie interaktívnej tabule). Výsledkom projektu je nová budova v areáli existujúcej MŠ a bezbariérovo upravený vstup do existujúceho objektu MŠ. Výsledkom je tiež materiálno-technické vybavenie nových priestorov a zvýšenie celkovej kapacity MŠ Hviezdoslavov na 111 detí (37 existujúcich kapacít a 74 nových kapacít MŠ vytvorením troch nových tried v novej budove MŠ).
Celková zazmluvnená suma predstavuje čiastku 588 300,00 Eur, z ktorej nenávratný finančný príspevok tvorí 558 885,00 Eur.


hviezdoslavov

Hviezdoslavov_budovaTrnavský kraj opäť zelenší 

 

Príjemné a bezpečné bývanie si praje každý z nás bez ohľadu na to, či je jeho bydliskom moderné mesto alebo malebná dedinka. Začiatkom tohto roka boli v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválené nasledovné štyri „zelené“ projekty, súvisiace s revitalizáciou vnútroblokov:

 • Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná (žiadateľ: Obec Košolná),
 • Regenerácia vnútrobloku sídliska Mirka Nešpora s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene (žiadateľ: Mesto Holíč),
 • Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi (žiadateľ: Mesto Sereď),
 • Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska J.Dalloša v meste Sládkovičovo (žiadateľ: Mesto Sládkovičovo).

Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 1 301 697,82 Eur a výška nenávratného finančného príspevku je schválená v celkovej sume 1 236 612,92 Eur.

Sídliská získajú moderný dizajn, zaujímavé a atraktívne prvky mobiliáru a zeleň pre obyvateľov každého veku. Revitalizácie projektov riešia rekonštrukcie vnútroblokov za pomoci a použitia takých prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré zabezpečia podporu biodiverzity a zlepšenie environmentálnych aspektov vplývajúcich na bývanie i odpočinok miestnych.

zeleny-vnutroblok


*

Rozšírenie Materskej školy v Dechticiach


     Stavebné práce na novej materskej škole boli ukončené. Hluk vŕtačiek utíchol. Nové a zrekonštruované priestory sa dočkali kriku a šantenia nadšených škôlkarov.

     Počas ôsmych mesiacov usilovných prác bol vďaka prostriedkom z eurofondov (Integrovaného regionálneho operačného programu) zrealizovaný projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej školy – Dechtice“. V budove existujúcej materskej školy došlo k rekonštrukcii elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, vody a kanalizácie, výmene podláh a vykurovacích telies, k výmene okien, zatepleniu fasády, k nákupu materiálno-technického vybavenia (napr. vybavenie kuchyne) a tiež bola vykonaná dostavba priestorov materskej školy za účelom navýšenia kapacitných priestorov na realizáciu predprimárneho vzdelávania detí v obci Dechtice. Kapacita sa rozširuje o 20 miest, a tak je škôlka schopná poskytovať celodennú výchovu a vzdelávanie celkovo pre 68 detí. Z hľadiska ľahšieho prístupu pre mamičky s kočíkmi a hendikepované osoby do budovy sa vytvorila cez existujúce schodisko rampa a následne i šikmá plošina.

     Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške 241 300 Eur je Obec Dechtice. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali čiastku 254 000 Eur.

IMG_8961

IMG_8966

IMG_8984

IMG_8980


Tri novučké odborné učebne
v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante

 

     Mesto Galanta predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Úsilie žiadateľa bolo odmenené a v priebehu novembra 2019 bol ukončený projekt s názvom „Moderná doba – Moderné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským“.

     Prostredníctvom finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol cez Integrovaný regionálny operačný program implementovaný uvedený projekt, predmetom ktorého boli zriadené: odborná jazyková učebňa, polytechnická učebňa, odborná učebňa IKT. Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 45 037,52 Eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku predstavovala čiastku 42 785,64 Eur.

     Do učební pre základnú školu, ktorej kapacita je 330 žiakov, boli zakúpené napríklad interaktívne projektory, počítače, klientské stanice, moderné softwéry, notebooky, multifunkčné tlačiarne, 3D tlačiarne, interiérové vybavenie, pracoviská žiakov  na obrábanie kovov a dreva, pracoviská na vŕtanie, pílenie a brúsenie a mnohé iné didaktické pomôcky.


P1150164

P1150196

P1150208


Cyklotrasa do priemyselného areálu najväčšieho zamestnávateľa v okrese


     Z prostriedkov Európskej únie bol zrealizovaný ďalší praktický projekt, prostredníctvom ktorého sa prepojí mestská časť mesta Galanta s priemyselným areálom spoločnosti Samsung. Nový úsek cyklotrasy začína v mestskej časti Kolónia, za futbalovým štadiónom nadväzuje na už vytvorené trasy na Hlavnej ulici a pokračuje až do priemyselného parku.

     Účelom projektu je predovšetkým zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy, upokojovanie dopravy v meste, zvýšenie bezpečnosti účastníkov premávky segregovaním cyklistickej a automobilovej dopravy a vytvorenie funkčnej alternatívy dopravy pre riešenie dopravných presunov do a zo zamestnania.

     Projekt, ktorého oprávnené výdavky boli viac ako 500 tis. Eur, bol zrealizovaný mestom Galanta. Na realizáciu projektu dostal prijímateľ nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 475 561,61 Eur.
Celková dĺžka cyklotrasy v rámci projektu je viac ako 3 km. Súčasťou cyklotrasy sú aj premostenia ponad tokom Derňa a Sudcovským kanálom. 


P1140866

P1140893

P1140895
 

Revitalizácia vnútrobloku v Senici

     V priebehu mesiaca august 2019 bola v najstaršom vnútrobloku sídliska Sotina v Senici ukončená realizácia projektu s názvom „Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica“.

     Investícia vo výške oprávnených výdavkov 688 957,37 Eur bola využitá na revitalizáciu dvoch vnútroblokov na ulici Samuela Jurkoviča a boli ňou zrekonštruované a obnovené chodníky, detské ihriská, zmodernizované športoviská a osadený nový mestský mobiliár (parkové lavičky, okrúhle kresielka a okrúhle stolíky, odpadkové koše). Projekt v plnej miere rešpektoval existujúce stromy a v rámci zazelenania boli plochy doplnené zaujímavou výsadbou ďalších listnatých a ihličnatých drevín. Taktiež boli obnovené trávnaté porasty, a tak mesto Senica výrazne prispelo k posilneniu krajinnoekologickej funkcie zelene v mestskom prostredí a k zvýšeniu ekostabilizačnej funkcie zelene. Počas horúcich dní sa v rámci vnútroblokov znížia výpary, hladina hluku, hladina prašnosti i veterného zaťaženia a naopak, zvýši sa vlhkosť vzduchu a pribudne príjemný osviežujúci tieň pre približne 1300 obyvateľov, ktorí žijú v bytových domoch vôkol.

     Pre najmenších „domácich“ boli zrekonštruované dve detské ihriská s húpačkami, nápaditými hracími zostavami rozdelenými podľa rôznych vekových kategórií a pieskoviská. Pre mládež a dospelých boli obnovené multifunkčné ihriská, boli osadené futbalové brány, basketbalové koše a iné originálne doplnky, na ihriskách bolo doplnené čiarovanie pre nadšencov tenisu, volejbalu, nohejbalu, ba i hráčov šachu a hry „človeče, nehnevaj sa“. Z praktického drevoplastu bolo do priestoru umiestnené sedenie pre športuchtivých i fanúšikov.

     Z prostriedkov Európskej únie (prostredníctvom Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program) bol prijímateľovi – mestu Senica poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 654 509,50 Eur.
 P1150089

P1150018

P1150058

P1150079

 

*
Nové školské knižnice, jazykové učebne,
prírodovedné, polytechnické a IKT učebne na základných školách

     Finančná čiastka 1 775 528,42 Eur predstavuje ďalšiu časť nenávratného finančného príspevku, ktorý poputuje do základných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji.

    Riadiaci orgán pre IROP (MPRV SR) pristúpil k aplikácii zásobníka projektov, a tak bolo k dnešnému dňu schválených ďalších 17 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Základné školy môžu finančné zdroje použiť na obstaranie jazykových učební (na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov), prírodovedných učební (fyzikálne učebne, biologické/chemické učebne), polytechnických učební, IKT učební ako aj školských knižníc.

    Do výzvy s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 sa zapojili žiadatelia s nasledovnými projektami:

 • Mesto Galanta - Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie/biológie a odbornej učebne fyziky
 • Obec Veľké Kostoľany - Zvýšenie odbornosti vzdelávania na ZŠ Veľké Kostoľany
 • Obec Drahovce - Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce
 • Obec Radošovce - Efektívne vzdelávanie v ZŠ v obci Radošovce
 • Obec Okoč - Moderné vyučovanie v moderných učebniach
 • Mesto Holíč - Zlepšením technického stavu odbornej učebne a školskej knižnice prispejeme k rozšíreniu znalostí a vedomostí žiakov základnej školy
 • Obec Pata - Reformné odborné vzdelávanie v Základnej škole v obci Pata
 • Obec Šoporňa - Obstaranie polytechnickej a fyzikálnej učebne s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami pre ZŠ s MŠ Šoporňa
 • Mesto Leopoldov - Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
 • Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza - Cez kľúčové kompetencie k lepšiemu uplatneniu v praxi
 • Obec Dechtice - Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice
 • Mesto Dunajská Streda - Zlepšenie technického vybavenie jazykovej učebne a biologicko-chemickej učebne na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarských Ármina Vámbáryho
 • Mesto Gbely - Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej učebne a školskej knižnice v ZŠ s MŠ Gbely
 • Obec Veľké Úľany - Modernizácia ZŠ Veľké Úľany
 • Obec Kúty - Obstaranie odborných učební na základnej školy v Kútoch
 • Mesto Hlohovec - Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec
 • Mesto Sereď - Zariadenie a vybavenie odborných učební

zakladneskoly


*
Nové zážitky na bicykli

     Obec Smolenice, ležiaca na úpätí severozápadnej časti Malých Karpát, sa dvoma žiadosťami o nenávratný finančný príspevok, zapája do úspešného čerpania eurofondov v Trnavskom kraji.

     Ako prvý bol žiadateľovi schválený projekt s názvom „Cyklotrasa Smolenice“. Celková výška oprávnených výdavkov pre tento projekt predstavuje 376 603,75 Eur. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre projekt predstavuje čiastku 357 773,56 Eur.
  Prostredníctvom tohto predkladaného projektu budú vytvorené opatrenia, ktorých cieľom je preferencia cyklistickej dopravy na úkor motorovej dopravy. Okrem 1059,35 m novovybudovaných cyklistických trás budú vybudované 3 betónové stojany na bicykle s možnosťou zamykania pre 3x5 ks bicyklov, 1 x kôš na odpadky a 1 x informačná tabuľa.

     Ako druhý bol Obci Smolenice schválený nadväzujúci projekt s názvom „Systém zapožičania bicyklov - Bikesharing Smolenice“. Pre zrealizovanie projektu je potrebná čiastka celkových oprávnených výdavkov 114 200 Eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 108 490 Eur.
      Realizáciou tohto druhého projektu sa vytvorí sieť automatických požičovní bicyklov pozostávajúca z 5 bicyklových stojanov s kapacitou pre max. 10 bicyklov a 30 kusov bicyklov, ktoré budú dostupné počas 9 mesačnej prevádzky v roku, v závislosti od klimatických podmienok. Počas zvyšných mesiacov bude prebiehať údržba kompletného systému.

     Veľa bezpečných a šťastných kilometrov nielen Smoleničanom...
bicycle-flowers-field-wallpaper

Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 16.04.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

TTSK - Očkovanie (3)

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji počas víkendu

Trnavská župa bude očkovať proti ochoreniu Covid-19 v sobotu 22. januára 2022. Očkovanie bude prebiehať vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede a v Trnave. Očkujeme prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech.
V záujme zabezpečenia plynulého chodu očkovacích centier, prosíme všetkých záujemcov o vakcínu, aby využili možnosť registrácie prostredníctvom webu www.vakcinacia.nczisk.sk.

DSC05102

Župa cez víkend zaočkovala ďalšie tisíce záujemcov

Trnavský samosprávny kraj počas 15. a 16. januára 2022 očkoval vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave. Dokopy bolo podaných 4. 836 dávok vakcín Janssen a Pfizer/BioNTech, z toho 417 dávok vakcín bolo podaných deťom vo veku od 5 do 11 rokov.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky