Skočiť na obsah

SO pre IROP (PO 2014-2020)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vykonáva úlohy, ktorými bol poverený podľa Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá je účinná od 10.2.2016.

Cyklotrasa do priemyselného areálu najväčšieho zamestnávateľa v okrese

     Z prostriedkov Európskej únie bol zrealizovaný ďalší praktický projekt, prostredníctvom ktorého sa prepojí mestská časť mesta Galanta s priemyselným areálom spoločnosti Samsung. Nový úsek cyklotrasy začína v mestskej časti Kolónia, za futbalovým štadiónom nadväzuje na už vytvorené trasy na Hlavnej ulici a pokračuje až do priemyselného parku.

     Účelom projektu je predovšetkým zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy, upokojovanie dopravy v meste, zvýšenie bezpečnosti účastníkov premávky segregovaním cyklistickej a automobilovej dopravy a vytvorenie funkčnej alternatívy dopravy pre riešenie dopravných presunov do a zo zamestnania.

     Projekt, ktorého oprávnené výdavky boli viac ako 500 tis. Eur, bol zrealizovaný mestom Galanta. Na realizáciu projektu dostal prijímateľ nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 475 561,61 Eur.
Celková dĺžka cyklotrasy v rámci projektu je viac ako 3 km. Súčasťou cyklotrasy sú aj premostenia ponad tokom Derňa a Sudcovským kanálom. 


P1140866

P1140893

P1140895
 

Revitalizácia vnútrobloku v Senici

     V priebehu mesiaca august 2019 bola v najstaršom vnútrobloku sídliska Sotina v Senici ukončená realizácia projektu s názvom „Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica“.

     Investícia vo výške oprávnených výdavkov 688 957,37 Eur bola využitá na revitalizáciu dvoch vnútroblokov na ulici Samuela Jurkoviča a boli ňou zrekonštruované a obnovené chodníky, detské ihriská, zmodernizované športoviská a osadený nový mestský mobiliár (parkové lavičky, okrúhle kresielka a okrúhle stolíky, odpadkové koše). Projekt v plnej miere rešpektoval existujúce stromy a v rámci zazelenania boli plochy doplnené zaujímavou výsadbou ďalších listnatých a ihličnatých drevín. Taktiež boli obnovené trávnaté porasty, a tak mesto Senica výrazne prispelo k posilneniu krajinnoekologickej funkcie zelene v mestskom prostredí a k zvýšeniu ekostabilizačnej funkcie zelene. Počas horúcich dní sa v rámci vnútroblokov znížia výpary, hladina hluku, hladina prašnosti i veterného zaťaženia a naopak, zvýši sa vlhkosť vzduchu a pribudne príjemný osviežujúci tieň pre približne 1300 obyvateľov, ktorí žijú v bytových domoch vôkol.

     Pre najmenších „domácich“ boli zrekonštruované dve detské ihriská s húpačkami, nápaditými hracími zostavami rozdelenými podľa rôznych vekových kategórií a pieskoviská. Pre mládež a dospelých boli obnovené multifunkčné ihriská, boli osadené futbalové brány, basketbalové koše a iné originálne doplnky, na ihriskách bolo doplnené čiarovanie pre nadšencov tenisu, volejbalu, nohejbalu, ba i hráčov šachu a hry „človeče, nehnevaj sa“. Z praktického drevoplastu bolo do priestoru umiestnené sedenie pre športuchtivých i fanúšikov.

     Z prostriedkov Európskej únie (prostredníctvom Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program) bol prijímateľovi – mestu Senica poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 654 509,50 Eur.
 P1150089

P1150018

P1150058

P1150079

 

*
Nové školské knižnice, jazykové učebne,
prírodovedné, polytechnické a IKT učebne na základných školách

     Finančná čiastka 1 775 528,42 Eur predstavuje ďalšiu časť nenávratného finančného príspevku, ktorý poputuje do základných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji.

    Riadiaci orgán pre IROP (MPRV SR) pristúpil k aplikácii zásobníka projektov, a tak bolo k dnešnému dňu schválených ďalších 17 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Základné školy môžu finančné zdroje použiť na obstaranie jazykových učební (na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov), prírodovedných učební (fyzikálne učebne, biologické/chemické učebne), polytechnických učební, IKT učební ako aj školských knižníc.

    Do výzvy s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 sa zapojili žiadatelia s nasledovnými projektami:

 • Mesto Galanta - Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie/biológie a odbornej učebne fyziky
 • Obec Veľké Kostoľany - Zvýšenie odbornosti vzdelávania na ZŠ Veľké Kostoľany
 • Obec Drahovce - Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce
 • Obec Radošovce - Efektívne vzdelávanie v ZŠ v obci Radošovce
 • Obec Okoč - Moderné vyučovanie v moderných učebniach
 • Mesto Holíč - Zlepšením technického stavu odbornej učebne a školskej knižnice prispejeme k rozšíreniu znalostí a vedomostí žiakov základnej školy
 • Obec Pata - Reformné odborné vzdelávanie v Základnej škole v obci Pata
 • Obec Šoporňa - Obstaranie polytechnickej a fyzikálnej učebne s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami pre ZŠ s MŠ Šoporňa
 • Mesto Leopoldov - Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
 • Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza - Cez kľúčové kompetencie k lepšiemu uplatneniu v praxi
 • Obec Dechtice - Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice
 • Mesto Dunajská Streda - Zlepšenie technického vybavenie jazykovej učebne a biologicko-chemickej učebne na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarských Ármina Vámbáryho
 • Mesto Gbely - Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej učebne a školskej knižnice v ZŠ s MŠ Gbely
 • Obec Veľké Úľany - Modernizácia ZŠ Veľké Úľany
 • Obec Kúty - Obstaranie odborných učební na základnej školy v Kútoch
 • Mesto Hlohovec - Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec
 • Mesto Sereď - Zariadenie a vybavenie odborných učební

zakladneskoly


*
Nové zážitky na bicykli

     Obec Smolenice, ležiaca na úpätí severozápadnej časti Malých Karpát, sa dvoma žiadosťami o nenávratný finančný príspevok, zapája do úspešného čerpania eurofondov v Trnavskom kraji.

     Ako prvý bol žiadateľovi schválený projekt s názvom „Cyklotrasa Smolenice“. Celková výška oprávnených výdavkov pre tento projekt predstavuje 376 603,75 Eur. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre projekt predstavuje čiastku 357 773,56 Eur.
  Prostredníctvom tohto predkladaného projektu budú vytvorené opatrenia, ktorých cieľom je preferencia cyklistickej dopravy na úkor motorovej dopravy. Okrem 1059,35 m novovybudovaných cyklistických trás budú vybudované 3 betónové stojany na bicykle s možnosťou zamykania pre 3x5 ks bicyklov, 1 x kôš na odpadky a 1 x informačná tabuľa.

     Ako druhý bol Obci Smolenice schválený nadväzujúci projekt s názvom „Systém zapožičania bicyklov - Bikesharing Smolenice“. Pre zrealizovanie projektu je potrebná čiastka celkových oprávnených výdavkov 114 200 Eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 108 490 Eur.
      Realizáciou tohto druhého projektu sa vytvorí sieť automatických požičovní bicyklov pozostávajúca z 5 bicyklových stojanov s kapacitou pre max. 10 bicyklov a 30 kusov bicyklov, ktoré budú dostupné počas 9 mesačnej prevádzky v roku, v závislosti od klimatických podmienok. Počas zvyšných mesiacov bude prebiehať údržba kompletného systému.

     Veľa bezpečných a šťastných kilometrov nielen Smoleničanom...
bicycle-flowers-field-wallpaper

Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 12.09.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Deň európskych športov organizovaný vo Vrbovom opäť netradične

V mesiaci september už tradične Gymnázium J.B.Magina organizuje športovú akciu pre žiakov základných škôl z okresu Piešťany pri príležitosti Dňa európskych športov. Tentoraz akcia bola organizovaná dňa 20. septembra 2019 v priestoroch telocvične Základnej školy na Komenského ulici vo Vrbovom pod názvom „ Deň netradičných európskych športov“.

Zastupiteľstvo TTSK: Župa plánuje vybudovať v Trnave kultúrno-kreatívne centrum a zriadi Fond na rozvoj Trnavského kraja

Poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja schválili vznik Fondu na rozvoj Trnavského kraja a uznesenie k žiadosti o eurofondové prostriedky na vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra v Trnave. Volení zástupcovia a zamestnanci trnavskej župy sa budú riadiť novým etickým kódexom. Župa prestane používať na ničenie burín herbecídy na báze glyfosátov a bude používať výhradne ekologické prostriedky.

Najmenší hokejisti a hokejistky odštartovali putovný turnaj

V nedeľu 15.9.2019 sa na zimnom štadióne v Piešťanoch uskutočnil prvý zo série 8 turnajov hokejových prípraviek o Putovný pohár župana TTSK.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky