Skočiť na obsah

SO pre IROP (PO 2014-2020)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vykonáva úlohy, ktorými bol poverený podľa Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá je účinná od 10.2.2016.

Študenti v Sládkovičove opäť o kúsok šikovnejší

 

     Projektom „Zriadenie odborných učební v Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo“ sa nemalou mierou prispeje k tomu, že študenti v Sládkovičove budú o čosi šikovnejší. Vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostredníctvom Operačnému programu Integrovaný regionálny operačný program boli na Spojenej škole zriadené a zmodernizované tri odborné učebne, a to

 • učebňa biológie/chémie,
 • učebňa IKT,
 • učebňa polytechniky.

     Po realizácii projektu môže Spojená škola disponovať tromi plnohodnotne zariadenými odbornými učebňami, ktoré sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, a tak môžu pedagógovia praktickým a pútavým spôsobom prednášať učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompetencií a zručností.

     Zazmluvnené oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 77 934,84 Eur a výška nenávratného finančného príspevku tvorí sumu 74 038,10 Eur.ZS_Sladkovicovo_2

ZS_Sladkovicovo_1


Cyklotrasa v obci Michal na Ostrove

 

     Hlavným cieľom obce Michal na Ostrove je, v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, aj rozvoj bezpečnej a ekologickej dopravy v území. Tento cieľ mala samospráva v úmysle dosiahnuť vybudovaním cyklistickej komunikácie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Z toho dôvodu bol prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu zrealizovaný projekt s názvom „Cyklotrasa Michal na Ostrove – Michal na Ostrove Kolónia“.

Aktivity projektu boli zadefinované na základe reálnych potrieb, boli odôvodnené, vhodne zvolené, zrozumiteľné, uskutočniteľné a primerané. Prostredníctvom projektu boli zrealizované dve hlavné aktivity, a to:


-  Výstavba novej cyklistickej komunikácie medzi Michal na Ostrove a Michal na Ostrove Kolónia v dĺžke 1,6 km,
Výstavba doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (úschovňa bicyklov vo forme uzamykateľného prístrešku).


     Projektom bol odstránený negatívny stav, ktorý charakterizovala úplná absencia cyklistickej infraštruktúry, hustá automobilová doprava, nedostatočné služby autobusovej dopravy, ako aj potreba segregovania cyklistickej a automobilovej dopravy na riešenom úseku z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné predpoklady ďalšieho rozvoja obce.


     Zazmluvnené oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 169 804,19 Eur a výška nenávratného finančného príspevku tvorí sumu 161 313,98 Eur.


cyklo_M.n.O

cyklo_Michal n.O (2)

Cyklo_Michal n.OMiesto, kde môžu deti napredovať

     Pre väčšinu detí je škôlka prvým miestom, kde sa stretnú s väčšou skupinou rovesníkov a detí, s pedagógmi a kde majú príležitosť naučiť sa deliť s ostatnými, budovať sociálne a emočné zručnosti. Škôlky sú miestami, kde môžu deti napredovať.

     Vďaka prostriedkom z Európskej únie a Integrovanému regionálnemu operačnému programu boli v Trnavskom kraji zrekonštruované ďalšie 2 materské školy – v Gabčíkove a vo Hviezdoslavove. Jedná sa o nasledovné projekty:

1. Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou pavilónu „C” (žiadateľom bola obec Gabčíkovo)
Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry MŠ, nevyhnutnej pre zvýšenie zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov a uspokojenie dopytu po kapacitách MŠ v meste a okolí.
Čiastkovými cieľmi projektu bolo rozšírenie existujúcej kapacity MŠ (69 detí) o 2 triedy s kapacitou 30 miest s potrebným zázemím (vytvorenie podmienok pre integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami; zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania; zvýšenie kapacity kuchyne školskej jedálne; revitalizácia nevyužitých priestorov prevádzkovo obslužného pavilónu C.
Naplnenie stanoveného cieľa sa zrealizovalo prostredníctvom 3 hlavných aktivít: rekonštrukcia objektu MŠ (nevyužitých priestorov pavilónu C ); úpravy areálu MŠ (rekonštrukcia areálu, doplnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania, prvkov zelenej infraštruktúry); obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ – interiérové vybavenie a zariadenia kuchyne.
Celková zazmluvnená suma predstavuje čiastku 367 406,55 Eur, z ktorej nenávratný finančný príspevok tvorí 349 036,22 Eur.

P1150267

 

P1150285
 

2. Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov (žiadateľom bola obec Hviezdoslavov)

Zámerom projektu bolo vyriešenie hlavných problémov v oblasti predprimárneho vzdelávania v obci Hviezdoslavov: Nedostatočnú kapacitu MŠ ako jediného zariadenia predprimárneho vzdelávania v obci a nevyhovujúci technický stav priestorov MŠ z pohľadu bezbariérového prístupu pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom troch hlavných aktivít (Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov; Materiálnotechnické vybavenie nových priestorov MŠ; Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ). Výstupom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy formou modulov, pričom navrhovaná prístavba je samostatná budova v areáli MŠ, ktorá nezasahuje do existujúceho objektu MŠ; vytvorenie troch nových tried s max. kapacitou 74 detí, vrátane nevyhnutného prevádzkového, hygienického a technického zázemia a materiálno-technické vybavenie novovytvorených priestorov MŠ (interiérové vybavenie priestorov a zakúpenie interaktívnej tabule). Výsledkom projektu je nová budova v areáli existujúcej MŠ a bezbariérovo upravený vstup do existujúceho objektu MŠ. Výsledkom je tiež materiálno-technické vybavenie nových priestorov a zvýšenie celkovej kapacity MŠ Hviezdoslavov na 111 detí (37 existujúcich kapacít a 74 nových kapacít MŠ vytvorením troch nových tried v novej budove MŠ).
Celková zazmluvnená suma predstavuje čiastku 588 300,00 Eur, z ktorej nenávratný finančný príspevok tvorí 558 885,00 Eur.


hviezdoslavov

Hviezdoslavov_budovaTrnavský kraj opäť zelenší 

 

Príjemné a bezpečné bývanie si praje každý z nás bez ohľadu na to, či je jeho bydliskom moderné mesto alebo malebná dedinka. Začiatkom tohto roka boli v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválené nasledovné štyri „zelené“ projekty, súvisiace s revitalizáciou vnútroblokov:

 • Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná (žiadateľ: Obec Košolná),
 • Regenerácia vnútrobloku sídliska Mirka Nešpora s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene (žiadateľ: Mesto Holíč),
 • Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi (žiadateľ: Mesto Sereď),
 • Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska J.Dalloša v meste Sládkovičovo (žiadateľ: Mesto Sládkovičovo).

Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 1 301 697,82 Eur a výška nenávratného finančného príspevku je schválená v celkovej sume 1 236 612,92 Eur.

Sídliská získajú moderný dizajn, zaujímavé a atraktívne prvky mobiliáru a zeleň pre obyvateľov každého veku. Revitalizácie projektov riešia rekonštrukcie vnútroblokov za pomoci a použitia takých prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré zabezpečia podporu biodiverzity a zlepšenie environmentálnych aspektov vplývajúcich na bývanie i odpočinok miestnych.

zeleny-vnutroblok


*

Rozšírenie Materskej školy v Dechticiach


     Stavebné práce na novej materskej škole boli ukončené. Hluk vŕtačiek utíchol. Nové a zrekonštruované priestory sa dočkali kriku a šantenia nadšených škôlkarov.

     Počas ôsmych mesiacov usilovných prác bol vďaka prostriedkom z eurofondov (Integrovaného regionálneho operačného programu) zrealizovaný projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej školy – Dechtice“. V budove existujúcej materskej školy došlo k rekonštrukcii elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, vody a kanalizácie, výmene podláh a vykurovacích telies, k výmene okien, zatepleniu fasády, k nákupu materiálno-technického vybavenia (napr. vybavenie kuchyne) a tiež bola vykonaná dostavba priestorov materskej školy za účelom navýšenia kapacitných priestorov na realizáciu predprimárneho vzdelávania detí v obci Dechtice. Kapacita sa rozširuje o 20 miest, a tak je škôlka schopná poskytovať celodennú výchovu a vzdelávanie celkovo pre 68 detí. Z hľadiska ľahšieho prístupu pre mamičky s kočíkmi a hendikepované osoby do budovy sa vytvorila cez existujúce schodisko rampa a následne i šikmá plošina.

     Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške 241 300 Eur je Obec Dechtice. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali čiastku 254 000 Eur.

IMG_8961

IMG_8966

IMG_8984

IMG_8980


Tri novučké odborné učebne
v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante

 

     Mesto Galanta predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Úsilie žiadateľa bolo odmenené a v priebehu novembra 2019 bol ukončený projekt s názvom „Moderná doba – Moderné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským“.

     Prostredníctvom finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol cez Integrovaný regionálny operačný program implementovaný uvedený projekt, predmetom ktorého boli zriadené: odborná jazyková učebňa, polytechnická učebňa, odborná učebňa IKT. Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 45 037,52 Eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku predstavovala čiastku 42 785,64 Eur.

     Do učební pre základnú školu, ktorej kapacita je 330 žiakov, boli zakúpené napríklad interaktívne projektory, počítače, klientské stanice, moderné softwéry, notebooky, multifunkčné tlačiarne, 3D tlačiarne, interiérové vybavenie, pracoviská žiakov  na obrábanie kovov a dreva, pracoviská na vŕtanie, pílenie a brúsenie a mnohé iné didaktické pomôcky.


P1150164

P1150196

P1150208


Cyklotrasa do priemyselného areálu najväčšieho zamestnávateľa v okrese


     Z prostriedkov Európskej únie bol zrealizovaný ďalší praktický projekt, prostredníctvom ktorého sa prepojí mestská časť mesta Galanta s priemyselným areálom spoločnosti Samsung. Nový úsek cyklotrasy začína v mestskej časti Kolónia, za futbalovým štadiónom nadväzuje na už vytvorené trasy na Hlavnej ulici a pokračuje až do priemyselného parku.

     Účelom projektu je predovšetkým zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy, upokojovanie dopravy v meste, zvýšenie bezpečnosti účastníkov premávky segregovaním cyklistickej a automobilovej dopravy a vytvorenie funkčnej alternatívy dopravy pre riešenie dopravných presunov do a zo zamestnania.

     Projekt, ktorého oprávnené výdavky boli viac ako 500 tis. Eur, bol zrealizovaný mestom Galanta. Na realizáciu projektu dostal prijímateľ nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 475 561,61 Eur.
Celková dĺžka cyklotrasy v rámci projektu je viac ako 3 km. Súčasťou cyklotrasy sú aj premostenia ponad tokom Derňa a Sudcovským kanálom. 


P1140866

P1140893

P1140895
 

Revitalizácia vnútrobloku v Senici

     V priebehu mesiaca august 2019 bola v najstaršom vnútrobloku sídliska Sotina v Senici ukončená realizácia projektu s názvom „Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica“.

     Investícia vo výške oprávnených výdavkov 688 957,37 Eur bola využitá na revitalizáciu dvoch vnútroblokov na ulici Samuela Jurkoviča a boli ňou zrekonštruované a obnovené chodníky, detské ihriská, zmodernizované športoviská a osadený nový mestský mobiliár (parkové lavičky, okrúhle kresielka a okrúhle stolíky, odpadkové koše). Projekt v plnej miere rešpektoval existujúce stromy a v rámci zazelenania boli plochy doplnené zaujímavou výsadbou ďalších listnatých a ihličnatých drevín. Taktiež boli obnovené trávnaté porasty, a tak mesto Senica výrazne prispelo k posilneniu krajinnoekologickej funkcie zelene v mestskom prostredí a k zvýšeniu ekostabilizačnej funkcie zelene. Počas horúcich dní sa v rámci vnútroblokov znížia výpary, hladina hluku, hladina prašnosti i veterného zaťaženia a naopak, zvýši sa vlhkosť vzduchu a pribudne príjemný osviežujúci tieň pre približne 1300 obyvateľov, ktorí žijú v bytových domoch vôkol.

     Pre najmenších „domácich“ boli zrekonštruované dve detské ihriská s húpačkami, nápaditými hracími zostavami rozdelenými podľa rôznych vekových kategórií a pieskoviská. Pre mládež a dospelých boli obnovené multifunkčné ihriská, boli osadené futbalové brány, basketbalové koše a iné originálne doplnky, na ihriskách bolo doplnené čiarovanie pre nadšencov tenisu, volejbalu, nohejbalu, ba i hráčov šachu a hry „človeče, nehnevaj sa“. Z praktického drevoplastu bolo do priestoru umiestnené sedenie pre športuchtivých i fanúšikov.

     Z prostriedkov Európskej únie (prostredníctvom Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program) bol prijímateľovi – mestu Senica poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 654 509,50 Eur.
 P1150089

P1150018

P1150058

P1150079

 

*
Nové školské knižnice, jazykové učebne,
prírodovedné, polytechnické a IKT učebne na základných školách

     Finančná čiastka 1 775 528,42 Eur predstavuje ďalšiu časť nenávratného finančného príspevku, ktorý poputuje do základných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji.

    Riadiaci orgán pre IROP (MPRV SR) pristúpil k aplikácii zásobníka projektov, a tak bolo k dnešnému dňu schválených ďalších 17 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Základné školy môžu finančné zdroje použiť na obstaranie jazykových učební (na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov), prírodovedných učební (fyzikálne učebne, biologické/chemické učebne), polytechnických učební, IKT učební ako aj školských knižníc.

    Do výzvy s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 sa zapojili žiadatelia s nasledovnými projektami:

 • Mesto Galanta - Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie/biológie a odbornej učebne fyziky
 • Obec Veľké Kostoľany - Zvýšenie odbornosti vzdelávania na ZŠ Veľké Kostoľany
 • Obec Drahovce - Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce
 • Obec Radošovce - Efektívne vzdelávanie v ZŠ v obci Radošovce
 • Obec Okoč - Moderné vyučovanie v moderných učebniach
 • Mesto Holíč - Zlepšením technického stavu odbornej učebne a školskej knižnice prispejeme k rozšíreniu znalostí a vedomostí žiakov základnej školy
 • Obec Pata - Reformné odborné vzdelávanie v Základnej škole v obci Pata
 • Obec Šoporňa - Obstaranie polytechnickej a fyzikálnej učebne s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami pre ZŠ s MŠ Šoporňa
 • Mesto Leopoldov - Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
 • Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza - Cez kľúčové kompetencie k lepšiemu uplatneniu v praxi
 • Obec Dechtice - Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice
 • Mesto Dunajská Streda - Zlepšenie technického vybavenie jazykovej učebne a biologicko-chemickej učebne na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarských Ármina Vámbáryho
 • Mesto Gbely - Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej učebne a školskej knižnice v ZŠ s MŠ Gbely
 • Obec Veľké Úľany - Modernizácia ZŠ Veľké Úľany
 • Obec Kúty - Obstaranie odborných učební na základnej školy v Kútoch
 • Mesto Hlohovec - Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec
 • Mesto Sereď - Zariadenie a vybavenie odborných učební

zakladneskoly


*
Nové zážitky na bicykli

     Obec Smolenice, ležiaca na úpätí severozápadnej časti Malých Karpát, sa dvoma žiadosťami o nenávratný finančný príspevok, zapája do úspešného čerpania eurofondov v Trnavskom kraji.

     Ako prvý bol žiadateľovi schválený projekt s názvom „Cyklotrasa Smolenice“. Celková výška oprávnených výdavkov pre tento projekt predstavuje 376 603,75 Eur. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre projekt predstavuje čiastku 357 773,56 Eur.
  Prostredníctvom tohto predkladaného projektu budú vytvorené opatrenia, ktorých cieľom je preferencia cyklistickej dopravy na úkor motorovej dopravy. Okrem 1059,35 m novovybudovaných cyklistických trás budú vybudované 3 betónové stojany na bicykle s možnosťou zamykania pre 3x5 ks bicyklov, 1 x kôš na odpadky a 1 x informačná tabuľa.

     Ako druhý bol Obci Smolenice schválený nadväzujúci projekt s názvom „Systém zapožičania bicyklov - Bikesharing Smolenice“. Pre zrealizovanie projektu je potrebná čiastka celkových oprávnených výdavkov 114 200 Eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 108 490 Eur.
      Realizáciou tohto druhého projektu sa vytvorí sieť automatických požičovní bicyklov pozostávajúca z 5 bicyklových stojanov s kapacitou pre max. 10 bicyklov a 30 kusov bicyklov, ktoré budú dostupné počas 9 mesačnej prevádzky v roku, v závislosti od klimatických podmienok. Počas zvyšných mesiacov bude prebiehať údržba kompletného systému.

     Veľa bezpečných a šťastných kilometrov nielen Smoleničanom...
bicycle-flowers-field-wallpaper

Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 09.09.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Župa distribuuje státisíce ochranných prostriedkov do zariadení sociálnych služieb

Státisíce kusov materiálu sú postupne prerozdeľované medzi 108 poskytovateľov sociálnych služieb v celom kraji.

Rada partnerstva schválila Vstupnú správu PHRSR 2022-2030

Definuje strategický rámec rozvoja našej trnavskej župy na najbližšie roky. Ide tiež o kľúčový dokument, ktorým sa pripravujeme na čerpanie eurofondov.

Obce a mestá môžu o dotácie požiadať aj cez portál DCOM

Všetky informácie vrátane externého formulára a textu výzvy sú pre obce a mestá k dispozícii v DCOM-e.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky