Skočiť na obsah

Informácie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu

Logo irop

Kompletné informácie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu


Odbor SO pre IROP vykonáva  časť úloh riadiaceho orgánu  pri implementácii  troch prioritných osí IROP a ich špecifických cieľov:

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  • Špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,
  • Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,
  • Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

 

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  • Špecifický cieľ 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni,
  • Špecifický cieľ 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti,
  • Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,
  • Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl,
  • Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

 

 • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
  • Špecifický cieľ 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie,
  • Špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

 

Vytvorené dňa: 03.12.2018
Aktualizované dňa: 30.05.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Župa pomáha pri celoplošnom skríningu

V priestoroch 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy sú zriadené odberové miesta.

Na podanie žiadostí o dotácie ostávajú dva týždne

Župa záujemcov prosí, aby si podávanie žiadostí o dotáciu z celkového balíka 600 tisíc eur nenechávali na poslednú chvíľu.

Župa distribuovala 104 počítačov pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín

Sú určené pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky