Skočiť na obsah

Informácie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu

Logo irop

Kompletné informácie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu


Odbor SO pre IROP vykonáva  časť úloh riadiaceho orgánu  pri implementácii  troch prioritných osí IROP a ich špecifických cieľov:

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  • Špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,
  • Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,
  • Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

 

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  • Špecifický cieľ 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni,
  • Špecifický cieľ 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti,
  • Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,
  • Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl,
  • Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

 

 • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
  • Špecifický cieľ 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie,
  • Špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

 

Vytvorené dňa: 03.12.2018
Aktualizované dňa: 30.05.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

DSC07211

Kraj vybuduje prvý úsek Vážskej cyklomagistrály z eurofondov

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 490 tisíc eur, z ktorých len 5 % tvorí spoluúčasť kraja.

DSC06327

Župa spustí mobilnú očkovaciu jednotku

Od budúceho týždňa začneme očkovať klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

171973568_2307809489361193_8891491843531090020_n

Župa cez víkend zaočkovala ďalších 9.328 ľudí, z nich vyše 500 bolo registrovaných cez cakarenTT.SK

Tento víkend sme zaočkovali ďalších viac ako 9.300 ľudí. V nedeľu išlo o 5.764 záujemcov, čo je doteraz najväčší počet zaočkovaných v jeden deň.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky