Skočiť na obsah

Správa a údržba ciest

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla dňom 1.1.2004 zriaďovacou listinou Trnavského samosprávneho kraja č. 101/2003/Uz. ako rozpočtová organizácia.

Vznikla zlúčením troch bývalých preddavkových vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava, a to Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica. Organizácia bola zriadená na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky za účelom vykonávania správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré prešli v zmysle citovaného zákona spolu s ostatným majetkom z vlastníctva štátu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja.

Od 1.1.1996 do 31.12.2003 organizácia pôsobila ako preddavková vnútorná organizačná jednotka štátnej rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest Bratislava - Správa a údržba Trnava, Správa a údržba Dunajská Streda a Správa a údržba Senica - a zabezpečovala správu a údržbu ciest I., II. a III. triedy a rýchlostnej komunikácie R1 vo vlastníctve štátu.

V zmysle územného členenia SÚC TTSK Trnava pokrýva v Trnavskom kraji okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Vzhľadom k rozlohe a polohe okresov je optimálne rozdelenie na 12 obvodov: Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder, Senica, Holíč, Sekule, Trnava, Buková, Červeník, Piešťany, Sereď a Galanta. Každé cestmajsterské stredisko je vybavené základnou mechanizáciou, potrebnou na údržbu ciest, zelene a stromoradia. Na strediskách Trnava, Senica a Dunajská Streda je zriadená opravárenská dielňa. Okrem cestmajsterstiev má SÚC TTSK Trnava zriadené skládky posypového materiálu vo Vojke nad Dunajom, v Rovensku, v Jablonici a v Dolnej Strede.

SÚC TTSK Trnava má v správe 1 587,177 km  ciest, z toho 525,304 km ciest II. triedy a 1 061,873 km ciest III. triedy. SÚC TTSK Trnava má v  správe  štvorpruhové vozovky v celkovej dĺžke 4,315 km a  trojpruhové vozovky v celkovej dĺžke 1,620 km.  Na ceste II/499 - Banka sa nachádza horský priechod Havran. Cesta II/425 Brodské vedie k hraničnému prechodu SR/ČR a cesta III/00238 Moravský sv. Ján k hraničnému prechodu SR/Rakúsko.

Okrem údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja SÚC TTSK zabezpečuje aj údržbu štátnych ciest I. triedy na území TTSK na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest Bratislava v zmysle ustanovenia § 3, písm. f) zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v celkovej dĺžke 267,375 km.

Kompetencie v oblasti ciest II. a III. triedy prešli zo štátu na TTSK v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 3d - vlastníctvo a správa pozemných komunikácií. Presná špecifikácia resp. vymedzenie kompetencií v zmysle tohto zákona (vr. vyhlášky č. 35/1984 nie sú určené). V zákonoch č. 446/2001Z.z. a 302/2001 Z. z. nie je špecifikovaný prechod kompetencií ciest II. a III. triedy.

V zmysle § 3d zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) cesty II. a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.

Správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené. Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

Viac informácií o organizácii Správa a údržba ciest Trnavského samosprácneho kraja nájdene na :http://www.spravaciest.sk/

Vytvorené dňa: 12.12.2018
Aktualizované dňa: 09.03.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Gymnazisti v Piešťanoch pomáhajú v boji proti koronavírusu

„Práca dobrovoľníkov nie je nezaplatená preto, že nemá cenu, ale preto, že je neoceniteľná.“

Trnavská župa má kontajnerovú zubnú ambulanciu pre pacientov s ochorením COVID-19

Trnavský župan Jozef Viskupič dnes, spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, odovzdali zubným lekárom kontajnerovú zubnú ambulanciu. TTSK, aktuálne ako jediný kraj, má k dispozícii tento typ ambulancie, v ktorej bude poskytovaná zubná zdravotná starostlivosť. Kontajnerovú ambulanciu, ktorá je súčasťou vojenskej poľnej nemocnice, zapožičalo Ministerstvo obrany SR.

Rokovanie zastupiteľstva TTSK bude prostredníctvom videokonferencie

Trnavský župan Jozef Viskupič zvoláva rokovanie Zastupiteľstva TTSK na 15. apríla 2020. Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní a v prvom čítaní schválila možnosť samosprávnym zastupiteľstvám rokovať aj prostredníctvom videokonferencie.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky