Skočiť na obsah

Autobusová doprava

 

 


Informácia k tarife
 

Trnavský samosprávny kraj s účinnosťou od 1.7.2021 stanovuje maximálnu výšku tarify cestovného v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 105 km vydaním novej TARIFY V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE v TTSK č.1/2021

 

  1. nadväznosti na § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 5 /2020 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy, bolo potrebné zosúladiť štruktúru základných tarifných skupín cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave, ako aj zjednotiť spôsob dokladovania nároku na poskytnutie zľavy.

 

Zapracovaním ustanovení Vyhlášky č.5/2020 nastali zmeny v nasledovných tarifných skupinách cestujúcich v TTSK:

 

1. tarifná kategória deti do 16 rokov

V zmysle vyhlášky č. 5/2020 sa pôvodná tarifná kategória deti do 15 rokov zmenila na deti do 16 rokov.

 

2. tarifná skupina osôb nad 70 rokov veku – zavedenie SENIOR PASU TTSK

Osobitné cestovné pre osoby nad 70 rokov veku sa poskytuje nad rámec vyhlášky č. 5 /2020. V súlade s postupnými prípravami na zavedenie integrovaného dopravného systému na území Trnavského samosprávneho kraja bude táto kategória cestujúcich prepravovaná bezplatne. Podmienkou využívania bezplatnej prepravy pre osoby nad 70 rokov veku je nahratie tzv. SENIOR PASU TTSK na dopranú (čipovú) kartu, ktorú si cestujúci vybaví u dopravcu a to predložením svojho platného dokladu totožnosti. Cestujúci zaplatí ročný prolongačný poplatok vo výške 5 € a následne celý rok cestuje v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy bezplatne.

 

V zmysle vyhlášky č. 5/2020 bola vytvorená kategória cestujúcich od dosiahnutia referenčného resp. dôchodkového veku.

3. tarifná skupina osoby 62+ s poskytnutou zľavou vo výške 25 % zo súčasného jednosmerného cestovného plateného v hotovosti alebo prostredníctvom dopravnej (čipovej) karty.

 OZNAM

S účinnosťou od 13.12.2020 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek na obdobie platnosti 2020/2021. Sú k dispozícii na oficiálnych stránkach dopravcov:

 

autobus trnava  Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

 

fotka-autobusSpoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. http://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny

autobus Skand  Spoločnosť SKAND Skalica spol. s r. o. http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/


 


Tarifa

- pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy SAD Dunajská Streda, a.s.
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy SKAND Skalica, spol. s r.o.
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy ARRIVA Trnava, a.s.


 

Dopravné licencie

 

Zoznam dopravných licencií vydaných TTSK


Licencie doravcu SKAND SKALICA, spol. s.r.o.

Licencie dopravcu SAD Dunajská Streda, a.s.

Licencie dopravcu ARRIVA Trnava, a.s.

Licencie dopravcu SAD Dunjaská Streda, a.s.
 

 

Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie

 Vzor návrhu na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú  autobusovú dopravu (pdf,450KB)

K žiadosti o udelenie, prevod, zmenu a odnímanie dopravnej licencie na prevádzkovanie linky vrejnej pravidelnej autobusovej dopravy je potrebné predložiť písomnosti v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (odvolávky na citovaný zákon sú uvedené priamo vo vzore návrhu).


Udelenie, zmena a odňatie dopravnej licencie – pripomienkovanie

SAD Dunajská Streda, a.s.
ARRIVA Trnava, a.s.
SKAND Skalica spol. s r.o.

 

Správne poplatky

Správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
Podľa Položky 79 písm. a) sa za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu uhrádza suma 85 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. b) sa za vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) uhrádza suma 42,50 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. d) sa za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny uhrádza suma 15 eur.

Splnomocnenie:
- Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
- Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
- Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
- Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.


 


 

Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 08.07.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky