Skočiť na obsah

Autobusová doprava

 

Prímestské autobusy budú ďalej jazdiť v prázdninovom režime
 

Po konzultácii a dohode župy s dopravcami bude prímestská autobusová doprava na území Trnavského kraja aj naďalej zabezpečovaná v prázdninovom režime, a to až do odvolania.

Od 1. februára 2021 dopravca SAD Dunajská Streda prevádzkuje prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Dunajská Streda a Galanta v redukovanom prázdninovom režime.
Od 8. februára 2021 bude pridaná dvadsiatka spojov.

Spoločnosť ARRIVA Trnava od 8. februára 2021 rozšíri prázdninový režim o niekoľko vybraných školských spojov. Dopravca SKAND Skalica je pripravený vybrané školské spoje pridať operatívne.

Župa je pripravená flexibilne reagovať a upraviť cestovné poriadky tak, aby uspokojila dopyt cestujúcej verejnosti. V tejto súvislosti je v pravidelnom kontakte s dopravcami, veľkými zamestnávateľmi, ako aj obcami a mestami.

Aktuálne informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach župy i jej troch zmluvných dopravcov – ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.

 


 

Zmena cestovných poriadkov od 1.2.2021
 

Oznam o zmene prevádzkovania spojov SAD Dunajská Streda, a. s.

Z dôvodu náhleho výpadku vodičov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vplyvom pandémie Covid 19, SAD Dunajská Streda, a.s., bude dňom 1. februára 2021 až do odvolania viesť spoje pravidelnej dopravy v redukovanom prázdninovom režime, tzn. spoje označené značkou „X27“ nebudú premávať. Vzniknutá situácia nie je v záujme objednávateľa našich dopravných služieb ani našej spoločnosti a vopred sa ospravedlňujeme širokej cestujúcej verejnosti a ďakujeme za pochopenie.

Dotknuté linky nájdete na našom webe tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny alebo na ubian.sk.

Naďalej platí podmienka ochrany cestujúcej verejnosti a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o:
- maximálne uprednostňovanie bezhotovostnej platby (dopravnej karty), čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
- maximálne využívanie možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty, pričom dostupnosť kreditu môže nastať až o 24 hod. a dopravná karta, resp. kredit sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse dopravcu, u ktorého bol vklad realizovaný,
- sledovanie našej webovej stránky, ktorá informuje o prípadných zmenách.

 Oznam

 

Verejná prímestská autobusová doprava bude na území Trnavského samosprávneho kraja premávať v posilnenom prázdninovom režime. Dôvodom je pretrvávajúci núdzový stav a nariadenia vlády SR o obmedzení školskej dochádzky pre žiakov II. stupňa ZŠ a žiakov stredných škôl.
 

Chceme upozorniť cestujúcich, aby si pred odchodom overili presný čas odchodu autobusového spojenia. V súčasnosti sú zverejnené cestovné poriadky v ktorých sú zapracované zmeny v súvislosti s aktuálnou situáciou čo znamená, že autobusy budú naďalej aj od 13. decembra premávať v posilnenom prázdninovom režime do odvolania.
 

Trnavská župa je však pripravená flexibilne reagovať na zmenu situácie. V prípade potreby budú cestovné poriadky upravené tak, aby uspokojili záujem cestujúcich, a to hlavne žiakov a študentov.
 OZNAM

S účinnosťou od 13.12.2020 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek na obdobie platnosti 2020/2021. Sú k dispozícii na oficiálnych stránkach dopravcov:

 

autobus trnava  Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

 

fotka-autobusSpoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. http://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny

autobus Skand  Spoločnosť SKAND Skalica spol. s r. o. http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/


 


Tarifa

- pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy SAD Dunajská Streda, a.s.
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy SKAND Skalica, spol. s r.o.
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy ARRIVA Trnava, a.s.


 

Dopravné licencie

 

Zoznam dopravných licencií vydaných TTSK


Licencie doravcu SKAND SKALICA, spol. s.r.o.

Licencie dopravcu SAD Dunajská Streda, a.s.

Licencie dopravcu ARRIVA Trnava, a.s.

Licencie dopravcu SAD Dunjaská Streda, a.s.
 

 

Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie

 Vzor návrhu na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú  autobusovú dopravu (pdf,450KB)

K žiadosti o udelenie, prevod, zmenu a odnímanie dopravnej licencie na prevádzkovanie linky vrejnej pravidelnej autobusovej dopravy je potrebné predložiť písomnosti v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (odvolávky na citovaný zákon sú uvedené priamo vo vzore návrhu).


Udelenie, zmena a odňatie dopravnej licencie – pripomienkovanie

SAD Dunajská Streda, a.s.
ARRIVA Trnava, a.s.
SKAND Skalica spol. s r.o.

 

Správne poplatky

Správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
Podľa Položky 79 písm. a) sa za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu uhrádza suma 85 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. b) sa za vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) uhrádza suma 42,50 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. d) sa za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny uhrádza suma 15 eur.

Splnomocnenie:
- Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
- Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
- Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
- Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.


 


 

Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 05.02.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky