Skočiť na obsah

Autobusová doprava


Tarifa

- pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy SAD Dunajská Streda, a.s.
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy SKAND Skalica, spol. s r.o.
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy ARRIVA Trnava, a.s.OZNAM

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 - pripomienkovanie 


Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. 

Dovolíme si Vás upozorniť, že od 16.09.2019 do 30.09.2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. (viď. nižšie uvedené kontakty)

 

Zároveň Vás žiadame o zabezpečenie informovanosti Vašich občanov o tejto skutočnosti všetkými dostupnými oznamovacími prostriedkami.

 

Vaše požiadavky a požiadavky občanov zasielajte do 30.09.2019 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Vašej obce a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

 

Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom, ten ich v prípade možnosti následne zapracuje do cestovných poriadkov, ktoré TTSK schváli a dopravca ich v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov zverejní najneskôr 10 dní pred nadobudnutím ich platnosti na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach.

TTSK Vás žiada o dôsledné zváženie Vašich požiadaviek a súčinnosť so zástupcami ostatných obcí vzájomným rokovaním, nakoľko každá linka zabezpečuje dopravné spojenie z viacerých obcí, výsledkom ktorého by malo byť zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich spoločná formulácia. V prípade zasielania protichodných požiadaviek bez diskusie a vzájomnej dohody, nie je možné takéto požiadavky zapracovať do nových cestovných poriadkov tak, aby splnili svoj účel.

 

Nakoľko neustále narastá strata zo zabezpečovania dopravy s potrebou navyšovať finančné prostriedky v rozpočte TTSK na dopravu, zavedenie nového spoja je možné realizovať v prípade, že sa zástupcovia jednotlivých obcí na základe vzájomného rokovania dohodnú a budú na novozavedenom spoji, po odsúhlasení TTSK, uhrádzať vzniknutú stratu, prípadne jej časť spolufinancovaním. Uvítame návrhy zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cestujúcich, týkajúcu sa optimalizácie prevádzkovaných spojov (zrušenie spojov, ktoré sú málo využívané občanmi alebo presmerovaním existujúcich spojov).

 

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré môžete zasielať Vaše požiadavky:

 

SAD Dunajská Streda, a. s.

Bratislavská cesta 918/2

929 13 Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

e-mail: ladziansky@sadds.sk,

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202;

 

ARRIVA Trnava, a. s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203; 204; 205 a 207 ;

 

SKAND Skalica, s. r. o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/

e- mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206;

 

Na vedomie:

 

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky

Starohájska 10

917 01 Trnava

e- mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk

 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2020.

 OZNAM

S účinnosťou od 15.12.2019 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek na obdobie platnosti 2019/2020. Sú k dispozícii na oficiálnych stránkach dopravcov:

 

autobus trnava  Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

 

fotka-autobusSpoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. http://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny

autobus Skand  Spoločnosť SKAND Skalica spol. s r. o. http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/


 


 

Dopravné licencie

 

Zoznam dopravných licencií vydaných TTSK


Licencie doravcu SKAND SKALICA, spol. s.r.o.

Licencie dopravcu SAD Dunajská Streda, a.s.

Licencie dopravcu ARRIVA Trnava, a.s.

Licencie dopravcu SAD Dunjaská Streda, a.s.
 

 

Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie

 Vzor návrhu na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú  autobusovú dopravu (pdf,450KB)

K žiadosti o udelenie, prevod, zmenu a odnímanie dopravnej licencie na prevádzkovanie linky vrejnej pravidelnej autobusovej dopravy je potrebné predložiť písomnosti v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (odvolávky na citovaný zákon sú uvedené priamo vo vzore návrhu).


Udelenie, zmena a odňatie dopravnej licencie – pripomienkovanie

 

Správne poplatky

Správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
Podľa Položky 79 písm. a) sa za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu uhrádza suma 85 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. b) sa za vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) uhrádza suma 42,50 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. d) sa za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny uhrádza suma 15 eur.

Splnomocnenie:
- Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
- Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
- Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
- Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.


 


 

Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 27.05.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

(Ne)všedné radosti

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici pozýva priateľov umenia na jubilejnú autorskú výstavu výtvarných diel výtvarníčky Aleny Kováčovej – Trizuliakovej zo Senice, spoluzakladateľky a členky Združenia výtvarníkov SenART.

Trnavský župan rokoval s vicepremiérom o posilnení kompetencií samosprávnych krajov

Predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozef Viskupič dnes v Trnave prijal podpredsedu vlády Slovenskej republiky Štefana Holého. Rokovali o reforme verejnej správy a o dodržiavaní legislatívneho procesu.

Informácia o vydaných ochranných pracovných prostriedkoch

Trnavský samosprávny kraj odovzdal ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky