Skočiť na obsah

Autobusová doprava

Zmeny cestovných poriadkov pre prímestskú autobusovú dopravu na obdobie 2021/2022 - pripomienkovanie

Trnavský samosprávny kraj informuje cestujúcu verejnosť od 12.12.2021 príde k zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave, z tohto dôvodu od 02.09.2021 do 20.09.2021 bude možné zasielť požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov k zmenám cestovných poriadkov. Informácia pre občanov

Informácia k tarife

Trnavský samosprávny kraj s účinnosťou od 1.7.2021 stanovuje maximálnu výšku tarify cestovného v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 105 km vydaním novej TARIFY V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE v TTSK č.1/2021

  1. nadväznosti na § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 5 /2020 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy, bolo potrebné zosúladiť štruktúru základných tarifných skupín cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave, ako aj zjednotiť spôsob dokladovania nároku na poskytnutie zľavy.

Zapracovaním ustanovení Vyhlášky č.5/2020 nastali zmeny v nasledovných tarifných skupinách cestujúcich v TTSK:

  1. tarifná kategória deti do 16 rokov

V zmysle vyhlášky č. 5/2020 sa pôvodná tarifná kategória deti do 15 rokov zmenila na deti do 16 rokov.

  1. tarifná skupina osôb nad 70 rokov veku – zavedenie SENIOR PASU TTSK

Osobitné cestovné pre osoby nad 70 rokov veku sa poskytuje nad rámec vyhlášky č. 5 /2020. V súlade s postupnými prípravami na zavedenie integrovaného dopravného systému na území Trnavského samosprávneho kraja bude táto kategória cestujúcich prepravovaná bezplatne. Podmienkou využívania bezplatnej prepravy pre osoby nad 70 rokov veku je nahratie tzv. SENIOR PASU TTSK na dopranú (čipovú) kartu, ktorú si cestujúci vybaví u dopravcu a to predložením svojho platného dokladu totožnosti. Cestujúci zaplatí ročný prolongačný poplatok vo výške 5 € a následne celý rok cestuje v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy bezplatne.

V zmysle vyhlášky č. 5/2020 bola vytvorená kategória cestujúcich od dosiahnutia referenčného resp. dôchodkového veku.

  1. tarifná skupina osoby 62+ s poskytnutou zľavou vo výške 25 % zo súčasného jednosmerného cestovného plateného v hotovosti alebo prostredníctvom dopravnej (čipovej) karty.

Prietrž-autobusové spoje na zavolanie

Od 02.09.2019 je spustený nový pilotný projekt do/z osád v Prietrži: Doľné Paseky, Podhorie a Horný Deberník a to počas pracovích dní poobede budú premávať na základe telefonickej objednávky č. tel. 0917 095 167 spoje na zavolanie. Spoje zabezpečuje a financuje Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. na obsluhu územia s nízkou frekvenciou cestujúcich. Bližšie informácie a cestovný poriadok nájdete tu


Oznam

S účinnosťou od 13.12.2020 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek na obdobie platnosti 2020/2021. Sú k dispozícii na oficiálnych stránkach dopravcov:

Tarifa


 

Dopravné licencie

Zoznam dopravných licencií vydaných TTSK

Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie

Vzor návrhu na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu (pdf,450KB)

K žiadosti o udelenie, prevod, zmenu a odnímanie dopravnej licencie na prevádzkovanie linky vrejnej pravidelnej autobusovej dopravy je potrebné predložiť písomnosti v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (odvolávky na citovaný zákon sú uvedené priamo vo vzore návrhu).
 

Udelenie, zmena a odňatie dopravnej licencie – pripomienkovanie

SAD Dunajská Streda, a.s.
ARRIVA Trnava, a.s.
SKAND Skalica spol. s r.o.

 


 

Správne poplatky

Správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
Podľa Položky 79 písm. a) sa za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu uhrádza suma 85 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. b) sa za vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) uhrádza suma 42,50 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. d) sa za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny uhrádza suma 15 eur.

Splnomocnenie:

  • Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
  • Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
  • Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
  • Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.


 

 

Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 20.10.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky