Skočiť na obsah

Legislatíva

Cestná doprava

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-124

- Vyhláška č. 5/2020 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-5

- Zákon č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2012-56

- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96-26 ES
http://www.bcp.sk/download/Nariadenie.09-1071.pdf

- Nariadenie Európskeho parlamenu a Rady (ES) č. 1370/2007
http://https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b363bd7c-700b-4360-a9af-82156c6be71a/language-sk
 
- Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71

- Zákon č. 145/995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1995-145

-  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2001-302

 

 
Železničná doprava

- Zákon č. 513/2009 Z. z.Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-513

- Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-514

Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416
Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 21.05.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

cyklobusy-3

Cyklobusom od vody k vode za zážitkami v Trnavskom kraji

Od 28. júla 2021 sa turisti môžu vybrať za cyklotrasami v Trnavskom kraji pohodlne a bezpečne dvakrát denne každú prázdninovú stredu až do konca augusta. Kúpia si lístok, nastúpia, odložia si bicykel do stojanu, usadia sa na miesto a cyklobus ich odvezie zo Senca cez Jelku až do Čilistova.

WhatsApp Image 2021-07-28 at 14.35.30

Župa bude cez víkend očkovať aj v obchodných domoch

V troch veľkokapacitných očkovacích centrách trnavskej župy sa počas najbližšieho víkendu budú môcť záujemcovia nechať zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 aj bez predchádzajúcej registrácie. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Skalici budú prítomní aj pediatri, teda príležitosť nechať sa zaočkovať dostanú aj záujemcovia vo veku od 12 rokov v sprievode zákonného zástupcu.
V sobotu bude trnavská župa premiérovo očkovať v obchodných centrách, a to v Galante a Hlohovci, kde bude podávaná jednodávková vakcína Janssen z portfólia Johnson & Johnson.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky