Skočiť na obsah

Legislatíva

Cestná doprava

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-124

- Vyhláška č. 5/2020 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-5

- Zákon č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2012-56

- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96-26 ES
http://www.bcp.sk/download/Nariadenie.09-1071.pdf

- Nariadenie Európskeho parlamenu a Rady (ES) č. 1370/2007
http://https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b363bd7c-700b-4360-a9af-82156c6be71a/language-sk
 
- Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71

- Zákon č. 145/995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1995-145

-  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2001-302

 

 
Železničná doprava

- Zákon č. 513/2009 Z. z.Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-513

- Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-514

Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416
Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 21.05.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Župa pomáha pri celoplošnom skríningu

V priestoroch 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy sú zriadené odberové miesta.

Na podanie žiadostí o dotácie ostávajú dva týždne

Župa záujemcov prosí, aby si podávanie žiadostí o dotáciu z celkového balíka 600 tisíc eur nenechávali na poslednú chvíľu.

Župa distribuovala 104 počítačov pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín

Sú určené pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky