Skočiť na obsah

Legislatíva

Cestná doprava

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-124

- Vyhláška č. 5/2020 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-5

- Zákon č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2012-56

- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96-26 ES
http://www.bcp.sk/download/Nariadenie.09-1071.pdf

- Nariadenie Európskeho parlamenu a Rady (ES) č. 1370/2007
http://https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b363bd7c-700b-4360-a9af-82156c6be71a/language-sk
 
- Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71

- Zákon č. 145/995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1995-145

-  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2001-302

 

 
Železničná doprava

- Zákon č. 513/2009 Z. z.Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-513

- Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-514

Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416
Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 21.05.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Žiaci skalického gymnázia sa učia online  

Od obedňajších hodín utorka 22. septembra 2020 prebieha vyučovanie v Gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici na diaľku. Z preventívnych dôvodov sú žiaci a učitelia ponechaní v domácom prostredí minimálne na desať dní, teda do 2. októbra 2020.

TTSK rokuje s ministerstvom dopravy o spoplatnení ciest II. triedy

Trnavský župan Jozef Viskupič sa v pondelok 21. septembra 2020 stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jaroslavom Kmeťom. Hlavnou témou rokovania bol zámer spoplatniť vybrané úseky ciest II. triedy pre nákladné vozidlá.

TTSK: Cestujúci prímestskými autobusmi môžu porovnať zaplatenú cenu s reálnou cenou cestovného lístka

Od 1. septembra 2020 sú cestujúci v prímestských  autobusoch informovaní o cene za dopravu bez dotácie trnavskej župy. Na lístkoch je popri zaplatenej sume po novom uvádzaná aj cena skutočných nákladov na prepravu, a tak ich majú cestujúci možnosť porovnať. Ide o ďalšiu z aktivít trnavskej župy na zatraktívnenie cestovania autobusmi ako verejného benefitu s upriamením pozornosti na jeho výhodnosť a ekologickosť.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky