Skočiť na obsah

Legislatíva

Cestná doprava

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-124

- Vyhláška č. 5/2020 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-5

- Zákon č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2012-56

- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96-26 ES
http://www.bcp.sk/download/Nariadenie.09-1071.pdf

- Nariadenie Európskeho parlamenu a Rady (ES) č. 1370/2007
http://https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b363bd7c-700b-4360-a9af-82156c6be71a/language-sk
 
- Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71

- Zákon č. 145/995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1995-145

-  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2001-302

 

 
Železničná doprava

- Zákon č. 513/2009 Z. z.Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-513

- Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-514

Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416
Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 21.05.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

DSC07211

Kraj vybuduje prvý úsek Vážskej cyklomagistrály z eurofondov

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 490 tisíc eur, z ktorých len 5 % tvorí spoluúčasť kraja.

DSC06327

Župa spustí mobilnú očkovaciu jednotku

Od budúceho týždňa začneme očkovať klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

171973568_2307809489361193_8891491843531090020_n

Župa cez víkend zaočkovala ďalších 9.328 ľudí, z nich vyše 500 bolo registrovaných cez cakarenTT.SK

Tento víkend sme zaočkovali ďalších viac ako 9.300 ľudí. V nedeľu išlo o 5.764 záujemcov, čo je doteraz najväčší počet zaočkovaných v jeden deň.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky