Skočiť na obsah

Legislatíva

Cestná doprava

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.124/ 2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-124

- Zákon č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-56

- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96-26 ES
http://www.bcp.sk/download/Nariadenie.09-1071.pdf

- Nariadenie Európskeho parlamenu a Rady (ES) č. 1370/2007
http://https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b363bd7c-700b-4360-a9af-82156c6be71a/language-sk
 
- Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71

- Zákon č. 145/995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1995-145

-  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2001-302

 

 
Železničná doprava

- Zákon č. 513/2009 Z. z.Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.svazdopravy.cz/html/cz/12101053.pdf

- Zákon č. 514 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
https://www.zscargo.sk/fm_s ource/O%20N%c3%81S/Legislat%c3%adva/Zakon-o-doprave-na-drahach.pdf

Zákon  č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416
 
Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 27.09.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Prehliadka mládežníckych speváckych zborov - Mládež spieva 2020

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Vás pozýva na krajskú súťažnú prehliadku mládežníckych speváckych zborov - Mládež spieva 2020.

Súzvuk generácií v Gallery Nova

V galérií Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií autorov jednej rodiny a troch generácií.

Pri príležitosti Svetového dňa chorých sa v Seredi konala svätá omša a sviatosť pomazania chorých

Pri príležitosti Svetového dňa chorých sa v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi konala sviatosť pomazania chorých a slúženie svätej omše v kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorá sa nachádza v samotnom zariadení.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky