Skočiť na obsah

Legislatíva


Infraštruktúra

- Zákon č. 8/2009 Z.z. NR SR o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

- Vhláška č.9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-9

- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1961-135

- Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k zákonu o pozemných komunikáciách
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1984/35/


- Zákon  NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416

- Zákon č. 71/1967 Zb. NR SR o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71 

- Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2001-302

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50

- Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/453/

- Vyhláška 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších zmien
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/

- Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1992-138

- Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií
https://www.epi.sk/zz/2001-55

- Zákon č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-136

- Vyhláška č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-162

- Vyhláška č. 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/461/

 
Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 27.09.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Gymnazisti v Piešťanoch pomáhajú v boji proti koronavírusu

„Práca dobrovoľníkov nie je nezaplatená preto, že nemá cenu, ale preto, že je neoceniteľná.“

Trnavská župa má kontajnerovú zubnú ambulanciu pre pacientov s ochorením COVID-19

Trnavský župan Jozef Viskupič dnes, spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, odovzdali zubným lekárom kontajnerovú zubnú ambulanciu. TTSK, aktuálne ako jediný kraj, má k dispozícii tento typ ambulancie, v ktorej bude poskytovaná zubná zdravotná starostlivosť. Kontajnerovú ambulanciu, ktorá je súčasťou vojenskej poľnej nemocnice, zapožičalo Ministerstvo obrany SR.

Rokovanie zastupiteľstva TTSK bude prostredníctvom videokonferencie

Trnavský župan Jozef Viskupič zvoláva rokovanie Zastupiteľstva TTSK na 15. apríla 2020. Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní a v prvom čítaní schválila možnosť samosprávnym zastupiteľstvám rokovať aj prostredníctvom videokonferencie.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky