Skočiť na obsah

Legislatíva


Infraštruktúra

- Zákon č. 8/2009 Z.z. NR SR o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

- Vhláška č.9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-9

- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1961-135

- Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k zákonu o pozemných komunikáciách
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1984/35/


- Zákon  NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-416

- Zákon č. 71/1967 Zb. NR SR o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71 

- Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/2001-302

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50

- Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/453/

- Vyhláška 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších zmien
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/

- Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov
https://www.epi.sk/zz/1992-138

- Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií
https://www.epi.sk/zz/2001-55

- Zákon č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-136

- Vyhláška č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-162

- Vyhláška č. 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/461/

 
Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 27.09.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Vystúpenie ZŠ Fándlyho v zariadení DD a DSS pre dospelých Sereď

Dňa 16.12.2019 sa konalo vianočné vystúpenie žiakov zo ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi.

Pohotovostné služby lekárov a lekární

Ambulantná pohotovostná služba aj pohotovostná služba lekární bude plne zabezpečená aj počas vianočných sviatkov v celom kraji.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky