Skočiť na obsah

Úplná uzávierka cesty I/61 v úseku Piešťany-Červeník

Miesto uzávierky: cesta I/61 od križovatky s UC Kaufland Piešťany po križovatku ciest I/61 a III/1319 v k. ú. Červeník v okrese Piešťany a Hlohovec, medzi obcami Piešťany-Drahovce-Madunice-Červeník.

Dôvod uzávierky: úplná uzávierka cesty I/61 v úseku Piešťany - Červeník

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: dňa 8. 8. 2021 v čase od 730 h do 1700 h nepretržite

P o p i s o b c h á d z k y:

Pre všetky vozidlá (osobné, nákladné, ...) bude vedená nasledovne v dvoch alternatívach:

V smere od Trnavy z cesty I/61 na cestu III/1311 smer Žlkovce pokračovanie po ceste II/504 Veľké Kostoľany – Dubovany – Veselé – Trebatice, odbočenie na cestu II/499 do mesta Piešťany, tak isto opačný smer.

V smere od Piešťan z cesty I/61 na cestu II/499 smer Banka, pokračovanie po ceste II/507 Ratnovce – Sokolovce – Jalšové – Koplotovce – Hlohovec na cestu II/513 a späť na cestu I/61 do mesta Trnava, tak isto opačný smer.

Obchádzková trasa pre vozidlá zložiek IZS vrátanej autobusovej dopravy:

  • nie je určená, týmto vozidlám bude umožnený prejazd v uzavretom úseku cesty I/61 za doprovodu vozidla usporiadateľa s výstražným znamením.


Uzávierka cesty č. I/51 Senica

Miesto uzávierky: cesta I/51, Senica – bezo zmeny, v úseku od km 86,000 (cca 150 m pred začiatkom mesta Senica od Holíča) po km 88,430 (po okružnú križovatku cesty I/51, III/1152 a Kaplinské pole)

 

Dôvod uzávierky: realizácia opravy cesty I/51 v prieťahu mestom Senica - bezo zmeny v rozsahu frézovanie obrusnej a ložnej vrstvy v hrúbke 11 cm a obnove povrchu – pokládke nových vrstiev

 

Druh uzávierky:

  • čiastočná - bezo zmeny - dočasným dopravným značením, príp. cestnou svetelnou signalizáciou a oprávnenými osobami – regulovčíkmi,

  • úplná - bezo zmeny - v mieste okružnej križovatky cesty I/51, II/500 a MK Obchodná ul.

 

Dĺžka uzávierky:

- čiastočná – celková dĺžka uzávierky 2430 etapovite, v pracovných úsekoch dl. cca 200 m.

- úplná - dĺžka cca 120,00 m.

 

Termín uzávierky:

  • čiastočná od 23.06.2021 do 08.08.2021 v čase od 6.00 do 22.00 hod. vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja - bezo zmeny

  • úplná - zmena termínu – nový termín od 18.07.2021 od 06.00 hod. do 20.07.2021 do 22.00 hod.

 

P o p i s o b c h á d z k y :

- čiastočná uzávierka: nie je určená, premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, prípadne cestnou svetelnou signalizáciou a oprávnenými osobami – pracovníkmi stavby na zastavovanie vozidiel v zmysle §63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v jednom voľnom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery jazdy,

- úplná uzávierka: z cesty I/51 v smere od Holíča na križovatke s cestou č. II/581 odbočenie smer Sobotište, ďalej na cestu II/500 Sobotište - Senica časť Kunov po ceste č. III/1150, po ceste III/1149 Senica ul. Štefánikova na Námestie oslobodenia; opačný smer do Holíča je vedený po tej istej obchádzke.

 

Počas úplnej uzávierky v dňoch 18.7.–20.7.2021 bude obchádzka pre autobusy vedená:

- Z cesty I/51 v smere od Holíča na križovatke s cestou III/1158 smer Rovensko, ďalej na cestu II/500 ul. Sotinská, po miestnych cestách Mudrochova, Sadová späť na cestu I/51; obdobne je obchádzka vedená v opačnom smere.

Počas úplnej uzávierky nebude v meste Senica obslúžená zastávka MHD Tesco v obidvoch smeroch.

 

Čiastočná uzávierka cesty č. II/500 Kúty - Senica

Miesto uzávierky: cesta II/500 Kúty – Senica, km 3,740 – 3. 870 mimo sídelný útvar obce Kúty a Čáry

Dôvod uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

Dĺžka uzávierky: 130 m

Termín uzávierky: od 22.06.2021 od 08.00 h do 21.07.2021 do 17.00 h

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou v prípade potreby regulovaná oprávnenými osobami - pracovníkmi stavby.Čiastočná uzávierka cesty č. I/51 Radošovce-Lopašov

Miesto uzávierky: cesta I/51 od km 74,750 – 77,920 v úseku Radošovce – Lopašov

Dôvod uzávierky: realizácia opravy cesty I/51 v rozsahu frézovanie obrusnej a ložnej vrstvy v hrúbke 10 cm a obnove povrchu – pokládke nových vrstiev

Druh uzávierky: čiastočná

Dĺžka uzávierky: celková dĺžka uzávierky 3170 m etapovite, v pracovných úsekoch dl. max. 800 m

Termín uzávierky: od 22.06.2021 do 18.07.2021 vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja

P o p i s o b c h á d z k y : nie je určená, doprava bude vedená striedavo pre oba smery jazdy po voľnom jazdnom pruhu cesty I/51 šírky min. 3,00 m pod ochranou dočasného dopravného značenia, regulovčíkov, cestnej svetelnej signalizácie, etapovite.Čiastočná uzávierka cesty č. I/51 Senica

Miesto uzávierky: cesta I/51 v meste Senica

Dôvod uzávierky: uzávierka cesty I/51 v meste Senica, a súčasne z dôvodu zníženia intenzity dopravy z miesta stavby nariadenie odklonu tranzitnej nákladnej dopravy – nákladných vozidiel a ich súprav dĺžky nad 10 m a odklon smer Trnava, Myjava v smere od Kútov a odklon smer Holíč

 

Druh uzávierky: • čiastočná, v pracovných úsekoch po jednotlivých etapách na ceste I/51, cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, príp. cestnou svetelnou signalizáciou a oprávnenými osobami – regulovčíkmi,

• úplná - v mieste okružnej križovatky cesty I/51, II/500 a MK Obchodná ul.

 

Dĺžka uzávierky: čiastočná – celková dĺžka uzávierky 2430 etapovite, v pracovných úsekoch dl. cca 200 m.

• úplná - dĺžka cca 120,00 m.

 

Termín uzávierky: • čiastočná od 23.06.2021 do 08.08.2021 v čase od 6.00 do 22.00 hod. vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja

• úplná od 09.07.2021 – 11.07.2021 v čase od 6.00 do 22.00 hod.

 

P o p i s o b c h á d z k y : • čiastočná uzávierka: nie je určená, premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, prípadne cestnou svetelnou signalizáciou a oprávnenými osobami – pracovníkmi stavby na zastavovanie vozidiel v zmysle §63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v jednom voľnom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery jazdy,

 

• úplná uzávierka: z cesty I/51 v smere od Holíča na križovatke s cestou č. II/581 odbočenie smer Sobotište, ďalej na cestu II/500 Sobotište - Senica časť Kunov po ceste č. III/1150, po ceste III/1149 Senica ul. Štefánikova na Námestie oslobodenia; opačný smer do Holíča je vedený po tej istej obchádzke.

 

Počas úplnej uzávierky v dňoch 9.7. – 11.7.2021 bude obchádzka pre autobusy vedená:

  • Z cesty I/51 v smere od Holíča na križovatke s cestou III/1158 smer Rovensko, ďalej na cestu II/500 ul. Sotinská, po miestnych cestách Mudrochova, Sadová späť na cestu I/51; obdobne je obchádzka vedená v opačnom smere.

Počas úplnej uzávierky nebude v meste Senica obslúžená zastávka MHD Tesco v obidvoch smeroch
Čiastočná uzávierka cesty č. II/500 v k.ú. Sobotište

Miesto uzávierky: cesta II/500 km 39,595 k.ú. Sobotište

Dôvod uzávierky: „Rekonštrukcia mosta ev. č. 500-19 na ceste II/500 v km 39,595 v k .ú. Sobotište“

Druh uzávierky: čiastočná

Dĺžka uzávierky: 50 m

Termín uzávierky: od 10.06.2021 od 08.00 h do 30.06.2021 do 17.00 h

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou v prípade potreby regulovaná oprávnenými osobami - pracovníkmi stavby.
Čiastočná uzávierka cesty č. II/500 Kúty - Senica

Miesto uzávierky: cesta II/500 Kúty – Senica, km 0,000 – 1,978 v obci Kúty

Dôvod uzávierky: „Rekonštrukcia cesty II/500 v km 0,000 – 1,978, prieťah obcou Kúty“

Druh uzávierky: čiastočná

Dĺžka uzávierky: 1978 m

Termín uzávierky-nový: od 21.06.2021 od 08.00 h do 15.08.2021 do 17.00 h

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou v prípade potreby regulovaná oprávnenými osobami - pracovníkmi stavby.

 
Čiastočná uzávierka cesty č. I/51 Senica – horský priechod Biela Hora

Miesto uzávierky: cesta I/51 od km 100,800 po km 104,410 v prieťahu horským priechodom Biela Hora, pracovné úseky v dĺ. 600 m

Dôvod uzávierky: cesta I/51 od km 100,800 po km 104,410 v prieťahu horským priechodom Biela Hora v okrese Senica, medzi obcami Jablonica – Trstín (veľkoplošná oprava cesty I/51)

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: 18. 06. 2021 od 800 h - 20. 07. 2021 do 1800 h nepretržite čiastočná uzávierka

P o p i s o b c h á d z k y : Obchádzková trasa pre osobné vozidlá vrátanej autobusovej dopravy, zložiek IZS a zložiek ozbrojených síl SR:

  • nie je určená, doprava bude vedená striedavo po voľnej polovici cesty I/51 jazdným pruhom šírky min. 3,00 m a usmerňovaná dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou.

  • V prípade nutnosti prejazdu zložiek ozbrojených síl je potrebné uvoľniť jazdný pruh šírky 3,50 m.

    Odklon tranzitnej dopravy – nákladných vozidiel a ich súprav dĺžky nad 10 m z pracovného úseku horský priechod Biela Hora, medzi obcami Jablonica – Trstín, ktoré bude určené k súbežne realizovanej stavbe opravy cesty I/51 prieťah mesta Senica.


Úplná uzávierka cesty č. III/1143 Šaštín-Stráže-Borský Mikuláš

Miesto uzávierky: III/1143 Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš v km cca 1,170 - 4,770, v úseku od križovatky s MK Zákostolie v meste Šaštín-Stráže po križovatku s cestou II/590 v obci Borský Mikuláš

Dôvod uzávierky: usporiadanie a konanie športového podujatia XXXII. ročník „Záhoráckeho maratónu".

Druh uzávierky: úplná

Dĺžka uzávierky: 3500 m, 9000 m

Termín uzávierky: 12.06.2021 od 10.45 h do 14.00 h

P o p i s o b c h á d z k y : usmernená dočasnými dopravnými značkami:

v smere Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš: cesta III/1143 ul. Jána Hollého, Štúrova - odbočiť na cestu III/1140 – Kláštorné námestie, Hviezdoslavova - odbočiť na II/500 smer Senica - z cesty II/500 odbočiť na cestu II/590 Borský Mikuláš - Na výhone a opačne v smere Borský Mikuláš - Šaštín-Stráže.

 
Čiastočná uzávierka cesty II/500 Kúty – Senica

Miesto uzávierky: cesta II/500 Kúty – Senica v úseku km 5,600 – 7,200 v sídelnom útvare obce Čáry

Dôvod uzávierky: realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia cesty II/500, Prieťah obcou Čáry - 1, v km 5,600 - 6,000" a "Rekonštrukcia cesty II/500, Prieťah obcou Čáry - 2, v km 6,000 - 7,200".

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

Dĺžka uzávierky: 1600 m

Termín uzávierky: 03.06.2021 od 08.00 h - 31.07.2021 do 17.00 h

Dĺžka uzávierky: 245 m – od križovatky s ul. M. Nešpora, pri areáli TJ Slovan Šaštín, po odbočku s ul. Jesenského

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, cestnou svetelnou signalizáciou, prípadne oprávnenými osobami - pracovníkmi stavby na zastavovanie vozidiel v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona š. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v jednom voľnom jazdnom pruhu striedavou pre oba smery jazdy.

 


 Úplná uzávierka miestnej komunikácie na pozemku parc. č. 88/2 v k.ú. Šaštín

Miesto uzávierky: miestna komunikácia ul. Nádražná na pozemku parc.č. 88/2 v k.ú. Šaštín

Dôvod uzávierky: ,,32. Ročník Záhoráckeho maratónu“

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: 12.06.2021 od 11,00 h do 13,00 h

Dĺžka uzávierky: 245 m – od križovatky s ul. M. Nešpora, pri areáli TJ Slovan Šaštín, po odbočku s ul. Jesenského

P o p i s o b c h á d z k y : cez ul. Nádražná, po ul. Štúrova, Do Gazárky a Nádražná.

Pravidelná autobusová doprava sa po komunikáciách nevykonáva.


Čiastočná uzávierka cesty č. II/499 horský priechod Havran

Miesto uzávierky: : cesta č. II/499 v km cca 71,617 – 76,000 v k.ú. Banka

Dôvod uzávierky: Realizácia stavby „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran“.

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: 22. 02. 2021 – 22. 02. 2022 nepretržite

Dĺžka uzávierky: 4383 m

Popis obchádzky: Obchádzková trasa nie je určená. Doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty II/499 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy.

 
 

Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja


„Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „PUM TTSK") je jedným zdôležitých strategických dokumentov, rieši dopravné problémy arôznorodé požiadavky aktérov prostredníctvom systematického procesu, ktorý predpokladá analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, cieľov azámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring ahodnotenie.

Strategický dokument „Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja" je pripravovaný vrámci projektu snázvom Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja, ktorý spodporou z Integrovaného regionálneho operačného programu implementuje Trnavský samosprávny kraj. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja aštátneho rozpočtu SR.

Spracovaný strategický dokument PUM TTSK bude slúžiť ako základný podklad pre identifikáciu opatrení investičného a neinvestičného charakteru zameraných na rozvoj udržateľného systému dopravy a mobility na území TTSK. Plán udržateľnej mobility vrátane jeho prílohy - Plánu dopravnej obslužnosti bude dávať odpovede na otázky, ktoré dopravné projekty (intervencie) v infraštrukturálnej, prevádzkovej a organizačnej oblasti je potrebné podporiť z fondov EÚ.

Dňa 14. 03. 2019 TTSK predložil na Okresný úrad Trnava Oznámenie ostrategickom dokumente vzmysle zákona č. 24/2006 Z. z. oposudzovaní vplyvov na životné prostredie aozmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.
PUM TTSK bude po jeho zhotovení predložený na schválenie Zastupiteľstvu TTSK a bude jedným zpodkladov pre účely územnoplánovacej činnosti asúčasne bude záväzným podkladom pre plánovanie dopravnej obslužnosti.

Dňa 24.4.2019 boli na vývesnej tabuli Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave k príprave Plánu udržateľnej mobility TTSK zverejnené dva dokumenty:
Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a Rozsah hodnotenia strategického dokumentu.

Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 20.07.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky