Skočiť na obsah 


Predĺženie platnosti uzávierky časti cesty Šoporňa – Dlhá nad Váhom

 

Miesto uzávierky cesty: II/573 v km cca 4,850 – 9,400 v k. ú. Šoporňa

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: predĺženie platnosti do dňa 29.05.2020Čiastočná uzávierka časti cesty v obci Dolný Štál

 

Miesto uzávierky cesty: I/63 km 56,080 - 56,120 v obci Dolný Štál

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia mosta ev. č. 63-013 na ceste I/63 na vstupe do obce Dolný Štál od Dolného Baru

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: od 22.04.2020 do 21.05.2020

Dĺžka uzávierky: cca 40 m

Navrhovaná obchádzka: nie je určená, doprava bude vedená striedavo po voľnej polovici cesty I/63 jazdným pruhom šírky min. 2,75 a usmerňovaná prenosným dopravným značením a svetelnou signalizáciou, v prípade potreby regulovčíkmi dopravy.


Čiastočná uzávierka časti cesty Podbranč – Myjava

 

Miesto uzávierky cesty: II/581 k.ú. Podbranč, km 6,823 – 10,321

Dôvod uzávierky: pokračovanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, hranica kraja, km 6,823 – 10,321“

 

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: dňa 23.03.020 od 08.00 hod. do 25.07.2020 do 16.00 hod.

Dĺžka uzávierky: 3,498 km

Dĺžka obchádzky: 7,2 km

Navrhovaná obchádzka: Cestná premávka bude usmernená prenosným opravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy.

 

V prípade potreby bude premávka v úseku pracoviska regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu
Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja

„Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „PUM TTSK") je jedným z dôležitých strategických dokumentov, rieši dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérov prostredníctvom systematického procesu, ktorý predpokladá analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, cieľov a zámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring a hodnotenie.
 
Strategický dokument „Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja" je pripravovaný v rámci projektu s názvom Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja, ktorý s podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu implementuje Trnavský samosprávny kraj. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.
 
Spracovaný strategický dokument PUM TTSK bude slúžiť ako základný podklad pre identifikáciu opatrení investičného a neinvestičného charakteru zameraných na rozvoj udržateľného systému dopravy a mobility na území TTSK. Plán udržateľnej mobility vrátane jeho prílohy - Plánu dopravnej obslužnosti bude dávať odpovede na otázky, ktoré dopravné projekty (intervencie) v infraštrukturálnej, prevádzkovej a organizačnej oblasti je potrebné podporiť z fondov EÚ.
 
Dňa 14. 03. 2019 TTSK predložil na Okresný úrad Trnava Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
PUM TTSK bude po jeho zhotovení predložený na schválenie Zastupiteľstvu TTSK a bude jedným z podkladov pre účely územnoplánovacej činnosti  a súčasne bude záväzným podkladom pre plánovanie dopravnej obslužnosti.
 
Dňa 24.4.2019 boli na vývesnej tabuli Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave k príprave Plánu udržateľnej mobility TTSK zverejnené dva dokumenty:
Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a Rozsah hodnotenia strategického dokumentu.

Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 06.05.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Informácia o vydaných ochranných pracovných prostriedkoch

Trnavský samosprávny kraj odovzdal ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

SZŠ Trnava úspešná v krajskom i celoštátnom kole SOČ

Zdravoťáci opäť nesklamali! Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave zaznamenali veľký úspech v krajskom i celoštátnom kole SOČ.

Trnavská župa pristupuje ku všetkým poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo

Trnavská župa dnes opäť distribuovala osobné ochranné pracovné prostriedky do zariadení sociálnych služieb v celom kraji. Ochranné prostriedky zo štátnych hmotných rezerv rozdeľujeme poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo, bez ohľadu na ich právnu formu, či verejnú alebo neverejnú povahu.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky