Skočiť na obsah

Základné informácie k projektu "Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne"

Zobraziť galériu 3DS_42643DS_42703DS_42853DS_42993DS_43013DS_43033DS_43043DS_43073DS_4308

Logo_color_SKHU_SK_RGB Loog_2SKHU_slogen_sk + EFRR

Názov projektu:

 

Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

Discover the Small & Moson Danube by bike and boat

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Akronym projektu: DANUBE BIKE&BOAT
Prioritná os: 1. Príroda a kultúra
Investičná priorita: 6c - Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Vedúci partner projektu: Bratislavský samosprávny kraj (SK)
Hlavný cezhraničný partner:                                                     Mesto Mošonmagyaróvár (HU)
Partneri projektu: Trnavský samosprávny kraj (SK),
  MČ Bratislava – Vrakuňa (SK),
  Obec Zálesie (SK),
  Kajak canoe klub Šamorín (SK),
  Obec Jelka (SK), 
  Nitriansky samosprávny kraj (SK),
  Obec Kolárovo (SK).
Trvanie projektu: 01. 11. 2017 – 31. 05. 2020 – 31 mesiacov
Rozpočet projektu:  
celkový rozpočet projektu:            2 863 279,37 Eur
rozpočet TTSK:               182 109,75 Eur
príspevok z ERDF (85 %):               154 793,28 Eur
národné zdroje (10%):                 18 210,97 Eur
vlastné zdroje TTSK (5%):                   9 105,50 Eur  
 

 

Krátke zhrnutie projektu:

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne", realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK HU, prioritná os 1 „Príroda a kultúra", špecifický cieľ 1.1 "Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti", sa zameria na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením  unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Vnútrozemská delta Dunaja" prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce potreby 30 obcí na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja. Územie je špecifické fenoménom vody, kde všetky tri rieky vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa rozvojová stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky. Vytvorenie, dlhodobé rozvíjanie a propagácia spoločnej cezhraničnej destinácie bude dosiahnuté vďaka spolupráci viacerých aktérov destinačného manažmentu na obidvoch stranách hranice ako aj vďaka priamo alebo nepriamo finančne podporovaným aktivitám zo strany slovenských a maďarských samospráv. Dĺžka projektu je 24 mesiacov pri celkovom rozpočte 2 986 181,62 EUR.

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie v rámci územia TTSK:

Vodný mlyn v Jelke je majetkom Trnavského samosprávneho kraja. Je sprístupnený verejnosti od augusta 1994 ako expozícia Vlastivedného múzea v Galante in situ pri brehu Malého Dunaja. Jeho prevádzku realizuje Obecný úrad v Jelke.
Vodný mlyn prešiel niektorými úpravami, ktoré riešili vzniknuté havarijné stavy spôsobené opotrebovaním alebo poveternostnými vplyvmi. Uskutočnila sa výmena hriadeľa veľkého vodného kolesa, výmena strešnej krytiny, obnova expozície mlynárstva v priestoroch mlyna, oprava terasy.  
Vodný mlyn v Jelke je vyhľadávaným miestom nielen kvôli pôvodnému zachovalému technickému zariadeniu, ale aj kvôli malebnému prírodnému prostrediu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o drevený objekt, v súčasnosti nespĺňa požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany, bezpečnostného systému,  a nie je sprístupnený pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

Hlavné ciele projektu:
Zvýšenie atraktivity a návštevnosti prihraničnej oblasti. Aktivity v projekte sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie, ktorá bude spoločne propagovaná a bude poskytovať služby v oblasti rekreácie, relaxu, kultúry, športu a turizmu na území medzi a pozdĺž úsekov riek Malý a Mošonský Dunaj.

Cieľové skupiny:

  • turisti, cyklisti, vodáci, školy,
  • organizácie cestovného ruchu a destinačného manažmentu, záujmové združenia, neziskové organizácie, malý a stredný podnikatelia,
  • obyvatelia dotknutých území, domáci a zahraniční návštevníci.

Nosné aktivity projektu za TTSK:

  • statické zabezpečenie Vodného mlyna v Jelke podľa statického posudku stavby,
  • očistenie, oprava, doplnenie, zakonzervovanie a ošetrenie drevených častí budovy, rekonštrukcia pôvodného tvaru strechy objektu podľa architektonickej dokumentácie a vybudovanie bezbariérového vstupu do mlyna pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
  • očistenie, oprava, doplnenie, ošetrenie a zakonzervovanie celého vnútorného a strojového zariadenia objektu, výmena hriadeľa, drevených súčastí vodného kolesa a ošetrenie jeho kovových súčastí, výmena remeňov v prevodovej sústavy mechanizmu mlyna,
  • realizácia novej elektroinštalácie (vnútorné a vonkajšie osvetlenie, WIFI, bleskozvod),
  • realizácia kamerového systému, elektronického zabezpečovacieho systému (EZS), elektrickej požiarnej signalizácie (EPS),
  • realizácia expozície o histórii mlynárstva na Malom Dunaji v interiéri mlyna.

Hlavný výstup projektu za TTSK:

  • Rekonštruovaný Vodný mlyn v Jelke.

Personálne obsadenie projektu:

Manažér projektu  János Varga (janos.varga@trnava-vuc.sk)
Koordinátor Ing. Gabriela Hrebíková
Finančný manažér Ing. Daniela Šimková
Účtovník Jozefína Lackovičová
Mzdový účtovník  Elena Veronáčová
Pracovník pre VO Ing. Gabriela Hrebíková


www.skhu.eu

"Obsah webstránky nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie."

 

Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 26.06.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Z krízového fondu budú podporené vodozádržné opatrenia a dobrovoľní hasiči

Z centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF) budú podporené projekty zamerané na zadržiavanie vody v krajine, ktoré pôsobia aj ako ochrana proti povodniam. Fond tiež poskytne finančné zdroje dobrovoľným hasičom na plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku. Až 22 projektov bude v rámci júlovej výzvy podporených celkovou sumou viac ako 81 tis. €.

Trnavská župa dá na prvú pomoc nezriaďovanej kultúre 100 tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu, prostredníctvom ktorej pomôže profesionálnym subjektom nezriaďovanej kultúry. V programe Prvá pomoc kultúre je pripravených 100 tisíc eur. O podporu je možné požiadať do 14. augusta 2020.

Národný certifikát a prvé miesto v robotickej súťaži

Študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci získali národný certifikát kvality za eTwining projekt a prvé miesto v robotickej súťaži stredných škôl Road2FEI

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky