Skočiť na obsah

Spoločné vyhlásenie samosprávnych krajov k tvorbe politiky súdržnosti

Publikované:

Predsedovia samosprávnych krajov týmto vyhlásením deklarujú záujem spolupracovať na tvorbe politiky súdržnosti Európskej únie pre roky 2021 – 2027.

Zobraziť galériu

Predsedovia samosprávnych krajov týmto vyhlásením deklarujú záujem spolupracovať na tvorbe politiky súdržnosti Európskej únie pre roky 2021 – 2027 či už pôjde o formovanie nariadení Európskou komisiou, alebo pri tvorbe národných dokumentov potrebných pre čerpanie európskych fondov alebo pri formovaní dokumentov k územnej spolupráci.
       
Združenie SK 8  požaduje silné postavenie samosprávnych krajov pri tvorbe samostatného regionálneho operačného programu v spolupráci s mestami a obcami a ďalšími sociálno ekonomických partnermi. Zároveň požadujú posilnenie kompetencií VÚC pri rozhodovaní o výbere operácií financovaných z Európskych zdrojov na území kraja. Združenie SK 8 žiada vládu SR o zachovanie súčasného stavu spolufinancovania projektov zo zdrojov EÚ.  

Združenie SK8 nesúhlasí s návrhom vytvárania novej úrovne „tzv. mestských funkčných regiónov“ a ich centier pre účely nastavenia kohéznej politiky po roku 2021-2027 a zároveň žiada zastavenie tejto iniciatívy.

Združenie SK 8 navrhuje využiť súčasné regionálne kapacity a skúsenosti s tvorbou stratégií pri uplatňovaní partnerstva a definovaní potrieb územia, ako aj bohatú prax s implementáciou regionálnych operačných programov počas troch programových období. 

Zhromaždenie združenia SK 8 zdôrazňuje, že v súlade s § 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov bude podporovať regionálny rozvoj i rozvoj miest a obcí na svojom území, pri zachovaní ôsmich sprostredkovateľských orgánov spravovaných samosprávnymi krajmi s posilnenými rozhodovacími právomocami a znížením administratívneho zaťaženia. 

Za týmto účelom schválili všetci predsedovia samosprávnych krajov spoločnú pozíciu, ktorú budú presadzovať v rámci všetkých pracovných skupín a rokovaní, ktorých budú súčasťou.

Jozef Viskupič
predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

Trnavský kraj navštívila turecká veľvyslankyňa

Hlavnou témou stretnutia tureckej veľvyslankyne Aslıgül Üğdül a župana trnavského kraja Jozefa Viskupiča bola snaha o regionálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Spomínala sa však aj téma letiska v Piešťanoch, odkiaľ sa v tomto roku spustila dovolenková linka do destinácií v Turecku.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky