Skočiť na obsah

V budove po NO Čistý deň už čoskoro vznikne Centrum sociálnych služieb

Publikované:

Nehnuteľnosť v Galante, ktorá je – žiaľ - známa najmä cez kauzu Čistý deň, opäť prevzal do svojej správy Úrad Trnavského samosprávneho kraja v novembri 2018. Túto budovu už TTSK odovzdal do správy DSS Zavar, teda zariadeniu v pôsobnosti župy, pričom sa tam rozšíri spektrum poskytovaných sociálnych služieb o nové druhy - a to vytvorením Centra sociálnych služieb Galanta.

Novovytvorené sociálne služby ako špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, prepravná služba, či školiace stredisko – pre zamestnancov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, budú vykonávané v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb TTSK aj v súlade Komunitným plánom Mesta Galanta.

1. Špecializované zariadenie bude poskytovať sociálnu službu zameranú hlavne pre klientov s neurologickými diagnózami (tzv. „novodobé diagnózy“ napr: Parkinsonova choroba, Alzheimer, skleróza multiplex, svalová dystrofia, epilepsia, paréza, Huntingtonova choroba, či diabetická polyneuropatia ...) Ide o diagnózy získané následkom rôznych ochorení, ako sú zápalové procesy CNS, nádorové ochorenia, cievne príhody. Títo ľudia boli pred ochorením riadne zaradení do života a ich prežívanie v chorobe podľa výsledkov výskumov vykazuje iné potreby. Ich správanie je veľmi špecifické a veľmi odlišné od správania tých jednotlivcov, ktorí sa s postihnutím narodili. Preto táto služba bude špecifická, s inovatívnym prístupom.

2. Rehabilitačné stredisko bude poskytovať sociálnu službu ambulantnou formou  fyzickej  osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby (napr. sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, či pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby). Službu bude ale poskytovať aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

3. Prepravná služba bude poskytovať sociálnu službu  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom  – (odkázanosť sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu – odkázanosť sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti).
Okrem novovytvorených sociálnych služieb bude prvé nadzemné podlažie budovy využité ako Školiace stredisko - pre zamestnancov OvZP TTSK – priestor pre zamestnancov na vzdelávacie aktivity, pracovné porady, semináre, malé konferencie a pod. V súčasnosti začína

4 - ročný  proces vzdelávania zamestnancov ZSS  pod názvom „Prvý Podporný projekt pre pomáhajúce profesie“, ktorého výstupom  bude  kompletný vzdelávací materiál pre TTSK. Vzdelávanie absolvujú všetci zamestnanci ZSS OvZP.  Priestory školiaceho strediska budú využívané v rámci  vzdelávacích aktivít tohto projektu.
Rekonštrukčné práce na budove bývalého resocializačného centra sa rozbehli v júli. V súčasnosti sú už zrealizované búracie práce, prípojka elektro aj prípojka vody.

Nasledovať budú rekonštrukčné práce na 1. a 2. nadzemnom podlaží - dispozičné zmeny, rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC, Sprchy), kúrenie, okná, elektroinštalácie a podlahy.

Stavebné práce budú ukončené v októbri tohto roka a ich hodnota predstavuje čiastku takmer 170 tisíc eur. Následne sa zrealizujú zariaďovanie a interiérové práce, pričom v decembri bude zariadenie pripravené na prevádzku.

 

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky