Jump to content

Blaškovič

Blaškovič
Blaškovič
antifašista, lekár, pedagóg, publicista

* 2. august 1913 Jablonica
† 17. november 1998 Bratislava

Študoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v Mikrobiologickom ústave, neskoršie v Hygienickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v Štátnom zdravotníckom ústave. V r. 1953 – 1977 pôsobil vo Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zameriaval sa na problémy patogenézy, biochemických vlastností baktérií, diagnostiku vírusových nákaz, ekológiu vírusov chrípky a kliešťovej encefalitídy. Je autor a spoluautor vyše 250 vedeckých prác a okolo 300 populárno-vedeckých článkov. Pôsobil aj ako redaktor časopisu Acta Virologica. Okrem najvyšších československých vyznamenaní získal aj Medailu Maxa Planca (1956) a Pasteurovu pamätnú medailu. Je pokladaný za priekopníka modernej slovenskej bakteriológie a virológie. Počas druhej svetovej vojny pôsobil aktívne ako účastník v Slovenskom národnom povstaní.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page