Jump to content

Čársky

Čársky
Čársky
horolezec, lekár, publicista, univerzitný profesor

* 4. apríl 1899 Gbely
† 15. marec 1987 Bratislava

Študoval na gymnáziách v Nitre, Skalici a Trnave. Medicínu začal pôvodne študovať na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1921 však prestúpil na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Promoval v roku 1921. Ako 32. Ročný sa stal docentom chirurgie. Dňa 5.5.1939 bol menovaný riadnym profesorom chirirgickej propedeutiky a ortopédie a súčasne prednostom Klinickej chirurgickej propedeutiky a ortopédie. Túto funkciu zastával až do roku 1941. V r. 1942 bol menovaný vedúcim Katedry chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do povedomia slovenského národa sa dostal ako významný lekár (chirurg-špecialista), vysokoškolský pedagóg a publicista. Odborné články, štúdie, reportáže, úvahy zamerané na oblasť chirurgie, zdravotnej osvety, ekológie a športu publikoval v mnohých odborných domácich i zahraničných časopisoch. Pozornosť si zasluhujú aj jeho dve monografické diela, do ktorých vložil svoje celoživotné poznatky z oblasti medicíny.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page