Skočiť na obsah

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine (EDoK) bol podpísaný vo Florencii 20. októbra 2000. SR podpísala EDoK 30. mája 2005, jeho ratifikácia prebehla 9. augusta 2005. V SR vstúpil do platnosti 1. decembra 2005. Z toho vyplýva, že sa zaväzujeme k ochrane, plánovaniu a manažmentu našej krajiny. Trnavský samosprávny kraj sa v roku 2008 stal členom siete ENELC. ENELC je medzinárodná sieť miestnych a lokálnych autorít na podporu implementácie EDoK. Sieť ENELC ukončila svoju činnosť dňa 30. novembra 2015.

Zobraziť galériu

Európsky dohovor o krajine stanovuje opatrenia na ochranu, riadenia a plánovanie krajiny v celej Európe, s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj a vyrovnané a harmonické vzťahy medzi spoločenskými potrebami, ekonomickou činnosťou a životným prostredím. Spája záujmy ochrany prírody a ochranu kultúrnych hodnôt a pamiatkového fondu.

Integruje v sebe medzinárodné dohovory, ktorých pozornosť je venovaná prírodným, kultúrnym, historickým, ekologickým a spoločenským aspektom starostlivosti o krajinu. Navrhuje opatrenia na medzinárodnej aj národnej úrovni. Na národnej úrovni vyžaduje vytvorenie krajinných koncepcií, skvalitneniu vzťahov medzi miestnymi a štátnymi orgánmi správy územia a verejnosťou. Zdôrazňuje posilnenie starostlivosti o rozmanitosť krajinných typov štátov Európy a individuálnych kvalít krajinného rázu.

 

Každá zmluvná strana sa zaväzuje:

 • a) právne uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity;
 • b) zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie krajiny prostredníctvom prijatia špecifických opatrení uvedených v článku 6;
 • c) zaviesť postupy pre účasť širokej verejnosti, miestnych a regionálnych orgánov a iných strán, ktoré sú zainteresované na definovaní a realizovaní krajinných koncepcií podľa vyššie uvedeného písmena b;
 • d) integrovať krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích koncepcií a svojich kultúrnych, environmentálnych, poľnohospodárskych, sociálnych a hospodárskych koncepcií, ako aj do ostatných koncepcií s možným priamym alebo nepriamym vplyvom na krajinu.

 1.KAPITOLA – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 – Základné pojmy

Na účely tohto dohovoru:

 • a) "Krajina" znamená časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo ľudských faktorov;
 • b) "Krajinná koncepcia" znamená vyjadrenie všeobecných zásad, stratégií a metodických usmernení kompetentnými orgánmi verejnej správy, ktoré umožňujú prijatie špecifických opatrení zameraných na ochranu, manažment a plánovanie krajiny;
 • c) "Cieľová kvalita krajiny" znamená prianie a požiadavky verejnosti týkajúce sa charakteristických čŕt krajiny v ktorej žije, formulované pre danú krajinu kompetentnými orgánmi verejnej správy;
 • d) "Ochrana krajiny" znamená činnosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania a/alebo ľudskej aktivity;
 • e) "Manažment krajiny" znamená činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť zmeny, ktoré sú spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi;
 • f )"Krajinné plánovanie" znamená cieľavedomé činnosti smerujúce k zvyšovaniu kvality, k obnove alebo k tvorbe krajiny.
   

Článok 2 - Rozsah

S výhradou ustanovení uvedených v článku 15 sa tento dohovor dotýka celého územia zmluvných strán a zahŕňa prírodné, vidiecke, mestské a prímestské oblasti, plochy pevniny, vnútrozemské vodné plochy a morské oblasti. Týka sa typov krajiny, ktoré môžu byť považované za pozoruhodné, ale aj typov krajiny všedných alebo narušených.
 

Článok 3 - Ciele

Cieľom tohto dohovoru je podporiť ochranu, manažment a plánovanie krajiny a organizovať európsku spoluprácu v tejto oblasti.

Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 14.01.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

V kraji pribudol život zachraňujúci prístroj (AED) dostupný verejnosti.

Pri jeho použití sa šanca na prežitie zvyšuje až o 70 percent. Automatický externý defibrilátor je život zachraňujúci prístroj, ktorý je pre širokú verejnosť dostupný už aj na budove Úradu trnavského samosprávneho kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky