Skočiť na obsah

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) je považované za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Zobraziť galériu


Vychádza z nasledovných princípov:

 • komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení,
 • vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí,
 • široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania,
 • variantné riešenia,
 • proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnosti.


V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z dôvodu zabezpečenia plnej harmonizácie slovenskej legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie s právom Európskej únie bol v roku 2000 prijatý zákon č. 391/2000 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zákone bol podrobne upravený proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie. Podstatne jednoduchšie bolo v tomto zákone upravené hodnotenie vplyvov návrhov zásadných rozvojových koncepcií, územnoplánovacích dokumentácií a všeobecne záväzných právnych predpisov (Strategic Environmental Assessement v medzinárodnej skratke "SEA").

V súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006.  Upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, strategických dokumentov a  posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie komplexne.

K zákonu vydaná vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z. upravuje podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vymedzenie základných pojmov:

Vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie je komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátanie porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia v mieste ich vykonávania a v oblasti jej predpokladaného vplyvu vrátane prípravy správy  o hodnotení, uskutočnenie konzultácií, zohľadnenie záverečného stanoviska, správy o hodnotení a výsledkov konzultácií, ak ide o rozhodovanie a poskytovanie informácií o rozhodnutí.

Účel posudzovania

Účelom posudzovania je podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľov  na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
 • zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
 • objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
 • určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
 • získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.


Predmet posudzovania

Predmetom posudzovania je:

 • proces posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,
 • proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie,
 • posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice,


Účastníci procesu posudzovania

Príslušný orgán - orgán štátnej správy, ktorý riadi proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona a je ním Ministerstvo životného prostredia SR, krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia.

Rezortný orgán - ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí posudzovaná činnosť, ak ide o posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Obstarávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu.

Navrhovateľ - právnická alebo fyzická osoba zamýšľajúca vykonávať činnosť, ktorá má byť posudzovaná podľa tohto zákona.

Schvaľujúci orgán - orgán verejnej správy, príslušný na schválenie strategického dokumentu.

Povoľujúci orgán -  obec, alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Dotknutý orgán - orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňuje povolenie činnosti.

Dotknutá obec - obec, na území ktorej sa má činnosť realizovať a obec, ktorej územie zasiahne vplyv činnosti.

Verejnosť – jedna alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie, alebo skupiny.

Odborne spôsobilé osoby - odborníci z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie


Podľa závažnosti možných negatívnych vplyvov na životné prostredie sa z hľadiska posudzovania členia strategické dokumenty a navrhované činnosti na dve skupiny:

 • podliehajúce povinnému hodnoteniu
 • podliehajúce posudzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zisťovacom konaní
Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 14.01.2019

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky