Skočiť na obsah

Semináre, školenia a ďalšie informačné aktivity

9. november 2018
 
Informačný seminár k výzve z OP ĽZ na podporu pracovných miest
 
IA MPSVR SR ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve "Podpora pracovných miest". Seminár sa uskutoční dňa 29. novembra 2018 na Úrade TTSK.
 
Na seminár je možné sa prihlásiť do 19. novembra 2018 prostredníctvom elektronického prihlasovania na stránke: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-vyzve-op-lz-dop-20183.1.101-podpora-pracovnych-miest

 

PROGRAM SEMINÁRA (300kB, pdf)

Tešíme sa na Vašu účasť.
 

24. október 2018
 

Informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. kola a 4. kola výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší"  

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. a 4. kola výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší. Seminár sa uskutoční dňa 7. novembra 2018 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 4. novembra 2018 prostredníctvom elektronického prihlasovania v rámci POZVÁNKY na seminár.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
5.október 2018
 

Odborný seminár "Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť"

Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na odborný seminár "Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť", ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2018 na Úrade TTSK.
 
Upozornenie:
Nakoľko cieľom odborného seminára je nadobudnutie praktických skúsenosti, je potrebné, aby si účastníci priniesli vlastný notebook.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 11. októbra 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
 
21.september 2018
 
Odborný seminár "Príprava finančnej analýzy projektu (Posudzovanie projektových zámerov a žiadostí o NFP - vybrané ekonomické kritériá)"
 
Informačno-poradenské centrum TTSK spolu s odbornými lektormi Ing. Mariánom Brünnom a Ing. Jozefom Nemcom Vás pozývajú na odborný seminár "Príprava finančnej analýzy projektu (Posudzovanie projektových zámerov a žiadostí o NFP - vybrané ekonomické kritériá)", ktorý sa uskutoční dňa 2. októbra 2018 na Úrade TTSK.
 
Upozornenie:
Nakoľko cieľom odborného seminára je nadobudnutie praktických skúsenosti, je potrebné, aby si účastníci priniesli vlastný notebook.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 24. septembra 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
 
14.september 2018
 
Odborný seminár "Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov"
 
Informačno-poradenské centrum TTSK spolu s odborným lektorom Mgr. Branislavom Hudecom Vás pozývajú na odborný seminár "Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov", ktorý sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 v hoteli IMPIQ v Trnave.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 20. septembra 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
 
23.august 2018
 
Odborný seminár "Staňte sa odborníkmi na verejné obstarávanie
 
Informačno-poradenské centrum TTSK spolu s odborným lektorom Mgr. Branislavom Hudecom Vás pozývajú na odborný seminár "Staňte sa odborníkmi na verejné obstarávanie", ktorý sa uskutoční dňa 10. septembra 2018 v hoteli IMPIQ v Trnave. Na seminári sa dozviete základné informácie o postupoch vo verejnom obstarávaní, kritériách na vyhodnotenie ponúk, ale aj plánované zmeny v rámci pripravovanej novely zákona o verejnom obstarávaní.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 4. septembra 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Pozvánka na seminár (3,3 MB, jpg)
 
 
21.august 2018
 
Informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba"
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Informačno-poradenské centrum TTSK Vás pozývajú na seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba", ktorý sa uskutoční dňa 5. septembra 2018. Seminár je určený pre oprávnených žiadateľov v rámci výzvy, ktorými sú obce mimo Bratislavského kraja.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 30. augusta 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
 
8. august 2018
 
Informačný seminár k výzve na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni
 
Sprostredkovateľský orgán pre IROP TTSK a Informačno-poradenské centrum TTSK Vás pozývajú na seminár k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7), ktorý sa uskutoční dňa 20. augusta 2018 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.
 
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 14. augusta 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
 
6. júl 2018
 
Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/421/01 Podpora opatrovateľskej služby
 
Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Informačno-poradenskými centrami v Trnave, Trenčíne, Žiline, Nitre a Košiciach organizuje informačné semináre k výzve na podporu opatrovateľskej služby (kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/421/01).
 
Informačný seminár na Úrade Trnavského samosprávneho kraja sa bude konať dňa 16. 07. 2018 o 10:00 hod.
 
Informácie o prihlasovaní na infosemináre nájdete v pozvánke (270kB, pdf)
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
15. máj 2018
 
Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom  OPKZP-PO4-SC441-2018-39 
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na
informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC441-2018-39 "Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území"
 
Informačný seminár sa bude konať dňa 28.5.2018 v kongresovej sále na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.
 
Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na elektronickú adresu esif@siea.gov.sk v termíne do 23.5.2018 do 12:00 hod. Účasť na seminári je bezplatná a účastníkom seminára bude zabezpečené občerstvenie.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Pozvánka na seminár (55 KB, docx)
 
 
3. apríl 2018
 
Seminár k štátnej a minimálnej pomoci
 
Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú  na "Seminár k štátnej a minimálnej pomoci", ktorý sa uskutoční dňa 16. apríla 2018 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja v kongresovej sále. Prihlásiť sa môžete zaslaním návratky na e-mail ipc@trnava-vuc.sk najneskôr do 11. apríla 2018.
 
 
 
9. marec 2018
 
Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II
 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.Seminár sa uskutoční v utorok 20. marca 2018 o 12,30 hod. v budove Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, v Bratislave.

 
 
27. február 2018
 
Školenie na „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ "
 
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Informačno poradenským centrom pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji, Informačno-poradenským centrom v Trnavskom samosprávnom kraji a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ ", ktoré sa uskutoční dňa 6. marca 2018 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

 

Účasť na školení potvrďte zaslaním návratky na adresu ipc@zilinskazupa.sk v termíne do 2.3.2018, 12:00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
 
19. január 2018
 
Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:
 
  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).
 
Informačný seminár sa bude konať dňa 8. februára 2018 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.
 
Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 5. februára zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk.  Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR TRNAVA.Účasť na seminári je bezplatná.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Pozvánka na seminár (360 KB, pdf)
 
 
12. január 2018
 
Informačný seminár k vyhlásenej výzve OPLZ-PO5-2017-2 "Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ"
 
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozýva na informačný seminár k vyhlásenej výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ – kód výzvy OPLZ-PO5-2017-2.
 
Na informačný seminár sa prihlásite zaslaním e-mailu na david.bodnar@minv.sk najneskôr do 26.1.2018. Prosíme o uvedenie mesta, v ktorom sa chcete na informačnom seminári zúčastniť.
 

Pozvánka na seminár (png, 150 KB)

 
 

15. november 2017

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje v spolupráci s informačno-poradenskými centrami  informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší". V rámci Trnavského kraja sa seminár uskutoční dňa 8. decembra 2017 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

 

9. november 2017

Seminár k výzvam z Operačného programu Ľudské zdroje

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV, ktorý sa bude konať v Bratislave dňa 29.11.2017.
Na seminári budú prezentované nasledujúce výzvy:

  • OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
  • OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 – Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (MRR)
  • OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 – Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (VRR)

Pozvánka na seminár k výzvam z OP ĽZ (pdf, 500 kB)

 

25. október 2017

Seminár "Príklady dobrej praxe projektov financovaných z eurofondov"

Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozýva na seminár „Príklady dobrej praxe projektov financovaných z eurofondov", ktorý sa uskutoční dňa 6. novembra 2017 v Synagóge v Trnave. Na seminári budú prezentované úspešné projekty realizované v programovom období 2007-2013. Prihlásiť sa môžete zaslaním návratky na e-mail ipc@trnava-vuc.sk najneskôr do 31. októbra 2017.

Pozvánka na seminár "Príklady dobrej praxe projektov financovaných z eurofondov"

 

6. október 2017

Seminár "Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť"

Informačno-poradenské centrum TTSK Vás pozýva dňa 12. októbra 2017 na seminár "Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť"Odborná stránka seminára bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na seminár "Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť" (jpg, 2,3MB)

 

22. september 2017

Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačných seminároch OP ĽZ

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačných seminároch pre potenciálnych žiadateľov k vyhláseným výzvam. Miesto a termín konania bude Implementačná agentúra MPSVR SR komunikovať v prípade dostatočného záujmu o informačný seminár prostredníctvom webovej stránky: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality
 
 
 

7. september 2017

Prezentácia projektového zámeru "REGIONÁLNE KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM MIKULÁŠA SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO"

Dňa 8. septembra sa v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave uskutoční podujatie s cieľom prezentácie projektového zámeru "REGIONÁLNE KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM MIKULÁŠA SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO" . Informácie o projektovom zámere budú účastníkom poskytované v čase od 10:00 do 16:00 hod. 

Pozvánka  "REGIONÁLNE KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM MIKULÁŠA SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO" (jpg, 3MB)

 

23. máj 2017

Odborné semináre k príprave a implementácii projektov financovaných z eurofondov

V dňoch 29. a 30. mája 2017 organizuje Informačno-poradenské centrum TTSK odborné semináre k príprave projektov financovaných z EŠIF  a žiadostí o NFP a k implementácii projektov financovaných z EŠIF. Odborná stránka seminára bude zabezpečená lektorkou PhDr. Zuzanou Štefánikovou. V prípade záujmu o účasť na seminároch je potrebné zaslať návratku na adresu ipc@trnava-vuc.sk.

Pozvánka na odborný seminár k príprave projektov - 29.5.2017 (pdf, 600kB)

Pozvánka na odborný seminár k implementácii projektov - 30.5.2017 (pdf, 600kB)

 

18.máj 2017

Infoseminár k eurofondovým výzvam pre mimovládky z programu Efektívna verejná správa v Trnave 

Dňa 6.júna 2017 sa uskutoční na Úrade Trnavského kraja infoseminár k výzvam pre mimovládne organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom vyhlásených výziev je podporiť projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na tvorbu lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň, tvorbu a rozvoj partnerstiev medzi MNO a verejnou správou, informovanie a zvyšovanie povedomia o verejných politikách a zapájanie partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Obdobné semináre budú realizované vo všetkých krajských mestách.

Pozvánka na infoseminár (pdf, 350kB)

Elektronický formulár na prihlásenie na seminár

 

18.máj 2017

Informačno-poradenské centrum organizovalo odborné semináre k príprave a implementácii projektov financovaných z eurofondov pre subjekty verejného sektora

V dňoch 15.5. a 16.5.2017 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v hoteli Spectrum v Trnave odborné semináre k príprave a implementácii projektov financovaných z eurofondov. Odborná stránka seminára bola zabezpečená lektorkou PhDr. Zuzanou Štefánikovou. Oboch seminárov sa zúčastnilo viac ako 40 zástupcov subjektov z verejného sektora. Prezentácie zo seminára sú dostupné nižšie.

Prezentácia z odborného seminára k príprave projektov - 15.5.2017 (pdf, 16MB)

Prezentácia z odborného seminára k implementácii projektov - 16.5.2017 (pdf, 11,5MB)

 

19.apríl 2017

Informačno-poradenské centrum organizovalo seminár pre podnikateľov

Dňa 12.4.2017 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK na Úrade Trnavského samosprávneho kraja informačný seminár k výzvam z Operačného programu Výskum a Inovácie pre podnikateľov. Zamestnanci centra informovali účastníkov o výzvach na podporu nových, začínajúcich a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov, o výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a o plánovaných výzvach pre podnikateľov na rok 2017. Prezentácie zo seminára sú dostupné nižšie.

Prezentácia k výzvam na podporu nových, začínajúcich a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (pdf, 1MB)

Prezentácia k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (pdf, 4MB)

Prezentácia k plánovaným výzvam pre podnikateľov na rok 2017 (pdf, 300kB)

 

10.apríl 2017

Pozvánka na informačný seminár k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy pre podnikateľov

Pozývame Vás na informačný seminár k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy operačného programu Výskum a inovácie, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05). Seminár sa uskutoční dňa 24. apríla 2017 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program seminára (pdf, 350kB)

 

20. január 2017

Pozvánka na informačný seminár k výzve pre stredné odborné školy

Pozývame Vás na informačný seminár k výzve IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, ktorý sa uskutoční dňa 31. januára 2017 v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja. Príhlásiť sa môžete do 26. januára 2017 zaslaním návratky na adresu ipc@trnava-vuc.sk. Program a návratku na seminár nájdete v nižšie uvedenom dokumente.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program a návratka k semináru (pdf, 300kB)

 

18. január 2017

Pozvánka na informačný seminár k výzve pre základné školy

Pozývame Vás na informačný seminár k výzve IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorý sa uskutoční dňa 26. januára 2017 v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja. Príhlásiť sa môžete do 23. januára 2017 zaslaním návratky na adresu ipc@trnava-vuc.sk. Program a návratku na seminár nájdete v nižšie uvedenom dokumente.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program a návratka k semináru (pdf, 300kB)

 

16.december 2016

Informačno-poradenské centrum TTSK organizovalo seminár k výzve na celoživotné vzdelávanie

Dňa 14.12.2016 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK na Úrade Trnavského samosprávneho kraja seminár k výzve na podporu celoživotného vzdelávania „NedisKVALIFIKUJ SA!". Zástupkyne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Veronika Paľková, PhDr. Miriam Kováčiková a Mgr. Petra Rosinčinová informovali účastníkov o základných častiach výzvy, oprávnených a neoprávnených výdavkoch a možnostiach financovania projektov. Seminára sa zúčastnili zástupcovia stredných a vysokých škôl, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi v rámci vyhlásenej výzvy.

 

 

2. december 2016

Pozvánka na informačný seminár k výzve na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!

Pozývame Vás na informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje "NedisKVALIFIKUJ SA!", ktorý sa uskutoční dňa 14.12.2016 v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja. Príhlásiť sa môžete do 9. decembra zaslaním návratky na adresu ipc@trnava-vuc.sk. Program a návratku na seminár nájdete v nižšie uvedenom dokumente.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program a návratka k semináru NedisKVALIFIKUJ SA! (pdf, 300kB)

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 14. augusta 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk
21.august 2018
 
Informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba"
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Informačno-poradenské centrum TTSK Vás pozývajú na seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba", ktorý sa uskutoční dňa 5. septembra 2018. Seminár je určený pre oprávnených žiadateľov v rámci výzvy, ktorými sú obce mimo Bratislavského kraja.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 30. augusta 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 03.12.2018
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

V kraji pribudol život zachraňujúci prístroj (AED) dostupný verejnosti.

Pri jeho použití sa šanca na prežitie zvyšuje až o 70 percent. Automatický externý defibrilátor je život zachraňujúci prístroj, ktorý je pre širokú verejnosť dostupný už aj na budove Úradu trnavského samosprávneho kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky